Виртуален музей СОУ "Христо Ботев" , гр. Тутракан - извор на родолюбие и традиции, финансиран от фондация  "Лале"

Училището празнува
Конкурси състезания фестивали

 

 

                                                                  

Училители и възпитатели, роботили след 01.09.1977 г. в училеще „Христо Ботев” - Тутракан

До 1977 г. в гр. Тутракан съществуваха училищата:

 

Средно политехническо училище “Й. Йовков”

Народна прогимназия “Ст. Караджа”

Начално училище “Хр. Ботев”

Начално училище “Л. Каравелов”

Начално училище “В. Левски”

Нач. училище “М. Горки” (по-късно преименувано на “П.Р.Славейков”)

 

Същата година завърши построяването на нова учебна сграда и в нея се настаниха гимназиалният курс на СПУ “Й. Йовков”, НП “Ст. Караджа” и НУ “Л. Каравелов”. Така се формира ЕСПУ “Й. Йовков” (сега СОУ “Й. Йовков”). Прогимназиалният курс на СПУ “Й. Йовков” и НУ “Хр. Ботев” се обединиха в ОУ”Хр. Ботев” Тутракан. Другите две начални училища останаха самостоятелни и доста по-късно бяха закрити. През 1989/90 г. към ОУ”Хр. Ботев” Тутракан бяха разкрити паралелки СПТУ по машиностроене. Изучаваните професии “Оператор на металорежещи машини” и “Монтьор на машини, уреди, апарати и съоръжения” се подменяха последователно с “Технология на облеклото”, “Организатор на среден и дребен бизнес”, Икономика на земеделското стопанство, Сътрудник в малък и среден бизнес, Икономист- мениджър, Офис-секретар, Програмист. През 2003 г. ОУ”Хр.Ботев” Тутракан бе преобразувано в СОУ”Хр.Ботев” Тутракан.

Данните за учителите и възпитателите са подредени по схемата: дата на раждане, месторождение, завършено образование, трудова дейност и се отнасят за времето от 1.09.1977 г. до 11.11.2010 г. когато училището е ОУ и СОУ. В края е даден списък на някои учители от по-раншни периоди, за които не са събрани достатъчно подробни данни. Имената са взети от ведомостите за изплащане заплатите на учителите в периода след 1944 г.

Тотю Пейков

Директори

ЛИЛЯНА ПЕТРОВА ХАДЖИЕВА – 14.10.1940 г. гр. Две могили, Русенско. Завършила е СУ “Климент Охридски” през 1961 г. специалност руски език. Става учителка по руски език в СПУ “Й.Йовков”. От 1972 г. е зам.директор по възпитателната работа на СПУ “Й.Йовков”, а от 1977 г. до 1982 г. е директор на ОУ”Хр.Ботев” Тутракан. След това отново е учителка по руски език. От 1988 г. до 1991 г. е зам.директор на ОУ”Хр.Ботев” Тутракан и след това пак учителка по руски език до пенсионирането си през 1995 г.

ТОТЮ ХРИСТОВ ПЕЙКОВ – 20.10.1944 г. с. Стояново, Ловешко (сега Радювене). Завършил е СУ “Климент Охридски” през 1967 г. специалност математика. Постъпва на работа на 1.09.1967 г. като учител по математика във вечерните паралелки на СПУ “Й.Йовков”. От 15.09.1969 г. става зам.директор по учебната работа на същото училище и продължава след 1.09.1977 г. в ЕСПУ “Й.Йовков” до 31.08.1982 г. – 13 години. От 1.09.1982 г. до пенсионирането си на 1.08.2008 г. е директор – 26 години.

ДОНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА – 30.09.1954 г. с.Зафирово. Започва работа като детска учителка в с.Зафирово (1973 г.), в ЗГУ “Терма”, ЦДГ – 2 Тутракан. От 18.11.1974 г. до 31.12.1976 г. е счетоводител в СПУ “Й.Йовков”, след което става икономист в ГОНС до 3.11.1978 г. От 1.09.1980 г. постъпва в ОУ”Хр.Ботев” Тутракан като учителка по френски език и български език и литература, а от 1.09.1984 г. само по български език и литература. Има втори клас-квалификация. През 2008/09 и 2009/10 е директор на училището. Сега отново е учителка в същото училище.

ДИЯНА КОСТАДИНОВА СТАНКОВА – 10.04.1965 г. с. Белица. Завършила е ВТУ “Св.св. Кирил и Методий” през 1992 г. специалност руска филолофия и допълнителна квалификация английски език. Започва работа в СПИ “Хр.Ботев” с. Варненци като учителка по руски език през 1992 г. Следващите две години е пом.директор, а през 2004/05 г. е директор на СПИ “Хр.Ботев” с.Варненци. От 2005 до 2010 г. е директор на ОДК – Тутракан. Директор на СОУ”Хр.Ботев” Тутракан става от 27.07.2010 г.

Зам. директори

НИКОЛИНА РУСЕВА ДИМИТРОВА – 25.03.1945 г. с. Дунавец. Завършила е специалностите биология и химия в СУ “Климент Охридски” през 1971 г. Работила е като дружинен ръководител, възпитателка и учителка по биология в СПУ “Й.Йовков”. Зам.директор на ОУ”Хр.Ботев” Тутракан е от 1.09.1977 г. до 31.08.1984 г. След това постъпва на изборна работа в ОФ, началник е на отсел “Просвета“ – Тутракан и учителка в СОУ “Й.Йовков”.

МИНЧО ДИОНИСИЕВ ДИМИТРОВ – 9.01.1954 г. Тутракан. Завършил е педагогика в СУ “Климент Охридски” през 1976 г. и преминава едногодишна следдипломна квалификация в СУ “Климент Охридски” през 1982/83 г. Зам.директор на ОУ”Хр.Ботев” Тутракан е от 1.09.1977 г. до 31.08.1992 г. Постъпил на изборна работа като председател на Общинския съвет – Тутракан. Починал е на 5.11.1993 г.

ПЕТРАНКА ВАСИЛЕВА ЕНЧЕВА – 27.10.1951 г. Завършила е български език и литература във ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”през 1976 г. Зам.директор на ОУ”Хр.Ботев” Тутракан е само през 1982/83 г., замествайки Минчо Дионисиев. Преди и след това работи като учителка в ЕСПУ “Й.Йовков”.

РАЙНА РУСИНОВА ГРИГОРОВА – 22.11.1950 г. гр. Кричим. Завършила е ВТУ “Св.св. Кирил и Методий” през 1977 г. Зам.директор на ОУ”Хр.Ботев” Тутракан е от 1.09.1984 г. до 31..08.1988 г. в последните години работи като учителка и възпитателка в СОУ “Й.Йовков” и там се пенсионира.

Пом. директори

МИНЧО ДИОНИСИЕВ ДИМИТРОВ –  виж зам.директори.

ЦВЕТАНКА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА – 12.07.1960 г. Тутракан. Завършила е икономика във ВФСИ “Д.Ценов” – Свищов през 1983 г. Работила е в счетоводството на ф-ка “Славянка”. От 1.09.1991 г. до 1992 г. е пом.директор на ОУ”Хр.Ботев” Тутракан по икономическите въпроси. След това става главен счетоводител на “Горско стопанство” – Тутракан.

МИТКО ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ – 24.09.1962 г. в с. Стефан Караджа. Завършил е финанаси и кредит във ВФСИ – Свищов през 1988 г. Започва работа като технолог-нормировчик в ЗСТ – Главиница. От 29.09.1986 г. до 6.04.1989 г. е счетоводител в ДЗИ – Тутракан, след което става началник “ТРЗ” в предприятието за конопени изделия “Славянка” до 1.10.1992 г. От същата дата става пом.директор по икономическите въпроси в ОУ”Хр.Ботев” Тутракан до 21.01.2000 г.

ИВАН СТОЯНОВ ГРЪНЧАРОВ – 26.06.1942 г. Тутракан. Завършил е института по трудово обучение и рисуване в гр. Станке Димитров. Бил е учител по трудово обучение в НП “Ст. Караджа” – Тутракан. По-късно завършва Висшата партийна школа и е на организационна работа. През м. 02.1990 г. става възпитател в ОУ”Хр.Ботев” Тутракан. През 1992/93 г., като пом.директор по административно-стопанската дейност, замества Минчо Дионисиев, а след пенсионирането на Николай Ганев през 1993/94 г. е учител по изобразително изкуство. Напуска учителската професия на 1.09.1994 г.

ДАРИНКА ИВАНОВА ИВАНОВА – 23.09.1960 г. с. Цар Самуил. Завършила е ИДНУ – Толбухин, а след това през 1986 г. начална училищна педагогика във ВПИ – Благоевград. Била е учителка  в с. Цар Самуил. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан започва работа като начална учителка през 1982 г. От 1.09.1994 г. е пом.директор по учебната работа до 31.12.2003 г., когато преминава на работа като зам.кмет на Тутракан. Сега работи в Областната администрация – Силистра.

ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА КАРАСТОЯНОВА - 10.12.1961 г. Тутракан. Завършила е ИДНУ – Добрич през 1985 г. Работила е като детска учителка в ЦДГ 1 – 1 месец, ЦДГ 4 – 2 месеца и в ЦДГ 2 с. Нова Черна – 2 години. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан работи като начална учителка от 1.09.1983 г. По задочен път се преквалифицира като начална учителка. От 5.01.2004 г. става пом.директор на училището. Има пета ПКС.

Педагогически съветници

ГАБРИЕЛА ПЕНЕВА ПЕНЕВА – 1.11.1971 г. – гр. Тутракан. Завършила е Великотърновския университет, специалност българска филология. Работила е като педагогически съветник от 1.02.1996 г. до 9.02.2000 г.,след което заминава за София, където работи като учителка по литература. Със заповед УД-292/3.04.2000 г. на Софийския университет – Централен институт за усъвършенстване на учители й е присъдена трета професионално-квалификационна степен.

ВАЛЕНТИНА ИЛИЕВА ТОДОРОВА 14.01.1966 г. гр. Тутракан. Завършила е висше образование в гр. Шумен – специалности българска филология, български език и литература, руски език, музика. Учитествала в с. Преславци, Черногор, Варненци,  СОУ”Й.Йовков” гр. Тутракан. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан постъпва като педагогически съветник на 1.09.1996 г. Следващата година работи като учителка по музика, след това става учителка по български език и литература и руски език.

СНЕЖАНА ИВАНОВА СТОЯНОВА – 6.11.1968 г. Тутракан. Завършила е ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”през 1996 г. специалност българска филология. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан започва работа като педагогически съветникна 15.03.2000 г. до 1.01.2005 г. След това се премества в гр.Русе и постъпи в редакцията на “Тутракански бряг”

НЕЛА СТОЙЧЕВА СИМЕОНОВА – 14.09.1968 г. гр. Главиница. Завършила е ВТУ “Св.св. Кирил и Методий” В.Търново през 2000 г., специалност социална педагогика и втора специалност психология. От 1990 г. до 2001 г е работила като учителка и възпитателка в с. Черногор. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан работи като педагогически съветник, замествайки Снежана Стоянова, от 15.11.2002 г. до 1.09.2003 г.

ИВАНКА НИКОЛОВА АРСЕНОВА – 9.07.1968 г. Шумен. Завършила е висше образование във ВПИ – Шумен през 1990 г., специалност начална училищна педагогика, специализация Труд и техника. От 1.09.1990 г. Започва като начална учителка в НУ “В.Левски” Туракан и работи 14 години. От 1.09.2004 г. е педагогически съветник в СОУ”Хр.Ботев” Тутракан.

Детски учителки

ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА СЕЙКОВА – 14.01.1935 г. Тутракан. Завършила е курс за детски учителки в гр. Русе през 1954 г. Веднага след това започва работа в ДГ с. М.Преславец, където работи1 година. След това постъпва в ЦДГ – 1 до 1968 г. В полудневната детска градина към ОУ”Хр.Ботев” Тутракан постъпва на мястото на Минка Пешева и работи до 1981 г. заедно с Цветанка Патрашкова. След това се премества в ЦДГ – 2. Била е базова учителка с трети клас-квалификация. Живее в Тутракан на ул. “Дунав” 4а.

ЦВЕТАНКА ПЕТРОВА ПАТРАШКОВА – 2.10.1935 г. с. Гложево, Разградско. Завършила е курс за детски учителки в гр. Русе през 1954 г. Работила е в полудневната детска градина към ОУ”Хр.Ботев” Тутракан до 1982 г. Била е базова учителка. В Тутракан живееше на ул. Гео Милев” 23.

Начални учители и възпитатели

СОФКА НИКОЛОВА КИРОВА – 15.08.1939 г. с. Подлес, Силистренско.  Завършила е средно педагогическо училище в гр. Силистра през 1962 г. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан работи от 1977 г до смъртта си на 23.10.1981 г.

ГИНКА ГЕОРГИЕВА СИМЕОНОВА – 16.07.1927 г. с. Юпер, Разградско. Завършила е ИНУ – В.Търново през 1955 г. Работила е като начална учителка в ОУ”Хр.Ботев” Тутракан от 1977 г. до пенсионирането си през 1982 г. В гр. Тутракан живее на ул. “Васил Левски” 4.

СТАНКА ЕНЧЕВА МИХАЙЛОВА – 19.03.1939 г. с. Саргьол, Румъния. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан започва работа през 1963 г. и работи до 1983 г. след което отива на работа в с. Търновци и там се пенсионира.

СТОЙКА ДИМИТРОВА ЛУКАНОВА – 4.05.1942 г. с.Царев дол, Силистренско. Завършила е средно педагогическо училище в гр. Силистра през 1960 г. в ОУ”Хр.Ботев” Тутракан работи от 1977 г. Премества се в гр. Русе през 1985 г. Била е базова учителка по внедряване на ново учебно съдържание.

ИВАН ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ – 14.12.1931 г. с. Сеячи, Търговищко. Завършил е средно педагогическо училище във В.Търново през 1950 г. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан работи като учител по физкултура в началния курс от 1977 г. От учебната 1985/86 г. е командирован в с.Долец, Силистренско като учител, а по-късно и директор на училището. Там се пенсионира. В гр. Тутракан живее в бл.”Русалка”.

РАБИЕ АЛИЕВА АРИФОВА – 22.03.1941 г. с. Бежаново, Ловешко. Завършила е средно педагогическо училище в Разград през 1959 г. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан работи като възпитателка и като учителка от 1977 г. до 1985 г.

ВЕЛИЧКА ВЕЛИКОВА ЦАНЕВА – 8.05.1934 г. с. Варненци. Завършила е средно педагогическо училище в Русе през 1953 г. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан работи като възпитателка и като учителка от 1977 г. до пенсионирането си през 1988 г.

СТОЯНКА ПАРУШЕВА МАРИНОВА – 4.06.1935 г. с. Орловец, В.Търновско. Завършила е средно педагогическо училище в Русе през 1954 г. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан работи от 1977 г. до пенсионирането си през 1990 г.

МАРИЯ ГАНЕВА ТЕНЕВА – 18.08.1936 г. с. Пожарево. Завършила е средно педагогическо училище в Силистра през 1955 г. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан е била начална учителка от 1977 г. Била е базова учителка по внедряване на ново учебно съдържание и е удостоена със званието заслужил учител. Работи до пенсионирането си през 1991 г. след което се премества да живее в гр. Добрич. Починала е.

ВЯРА ВЛАДИМИРОВА ДОКСЕВА – 18.08.1938 г. с. Сушево, Разградско. Завършила е средно педагогическо училище в Силистра през 1956 г. Започва работа като начална учителка в начално училище ”Хр.Ботев” Тутракан на 12.01.1958 г. До тогава е била учителка в с. Дичево, Силистренско. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан работи от 1977 г. до пенсионирането си през 1993 г.

ДЕНКА ДОБРЕВА ЗАХАРИЕВА – 29.04.1938 г. с. Гърлица, Румъния. Завършила е средно педагогическо училище в Силистра през 1956 г. Започва работа като начална учителка в начално училище “Христо Ботев” през 1960 г. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан работи от 1977 г. до пенсионирането си през 1993 г. Била е базова учителка по внедряване на ново учебно съдържание.

ТОДОРКА ЙОРДАНОВА ФИЛИПОВА – 19.10.1939 г. с.Черна, Румъния. Завършила е средно педагогическо училище в Русе през 1957 г. Започва да работи като начална учителка в НУ “Л.Каравелов” през 1957 г. Била е дружинен ръководител. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан работи от учебната 1977/78 г. до пенсионирането си през 1994 г. Била е базова учителка по внедряване на ново учебно съдържание.

ЛЮБКА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА – 18.07.1940 г. с. Обнова, Плевенско. Завършила е средно педагогическо училище в гр. Силистрапрез 1960 г. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан работи от 1977 г. до пенсионирането си през 1995 г. Била е базова учителка по внедряване на ново учебно съдържание.

ПЕНКА ДИМИТРОВА РУСЕВА – 1.03.1942 г. с. Царев дол. Завършила е средно педагогическо училище в гр. Шумен през 1960 г. в ОУ”Хр.Ботев” Тутракан е от 1977 г. до пенсионирането си през 1997 г. Била е базова учителка по внедряване на ново учебно съдържание. Починала е.

ИВАНКА МАРИНОВА МИХАЙЛОВА – 14.04.1942 г. с. Дунавец. Завършила е ИНУ – Шумен през 1963 г. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан работи от 1977 г. до пенсионирането си през 1997 г. Била е базова учителка по внедряване на ново учебно съдържание. Починала е.

АНГЕЛИНА АТАНАСОВА ТОДОРОВА – 15.11.1955 г. Тутракан. От 10.09.1976 г. е начална учителка в НУ “Л.Каравелов” – Тутракан. От 1.09.1977 г. работи в ОУ”Хр.Ботев” Тутракан.

ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА – 25.04.1952 г. Тутракан. Започва като начална учителка в с. Богданци от 1.09.1973 г. За първи път работи в ОУ”Хр.Ботев” Тутракан през учебната 1978/79 г. Следващите две години е в НУ “В.Левски” Тутракан (вече закрито). Следват три години в НУ “М.Горки” (преименувано на “П.Р.Славейков” и по-късно закрито). Отново е в ОУ”Хр.Ботев” Тутракан от 1.09.1984 г. до 31.08.1987 г. През 1987/88 и 1988/89 г. пак е в НУ”П.Р.Славейков”, една година в с. Преславци, отново в НУ”П.Р.Славейов”. На 12.09.1995 г. става възпитателка в началния курс на ОУ”Хр.Ботев” Тутракан до пенсионирнето си през 2010 г.

СТЕФКА ЙОРДАНОВА НЕДЕЛЧЕВА – от Тутракан. Завършила е ВПИ Шумен, специалност начален учител през 1960 г. Замествала е Деспа Иванова като възпитател в началния курс през 1979/80 г. След това постъпва в ЕСПУ “Й.Йовков” където се пенсионира.

ДЕСПА ИЛИЕВА ИВАНОВА – 29.09.1951 г. с. Дунавец. Завършила е ВПИ Шумен през 1972 г. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан започва работа като възпитателка в началния курс от 1979 г., а по-късно става учителка до пенсионирането си през 2010 г.

ХРИСТО ГАНЧЕВ ХРИСТОВ – 12.10.1928 г. с. Борован, Михайловградско (сега Монтана). Завършил е средно педагогическо училище в гр. Враца през 1952 г. и веднага идва в Тутракан. По-късно става директор на НУ”Л.Каравелов” Тутракан. През 1979/80 г. е в ОУ”Хр.Ботев” Тутракан, замества Рабие Арифова в занималнята на началния курс. През 1980/81 г. е възпитател в общежитието, следващите години до 1986 – възпитател в началния курс, след което се пенсионира. Починал е.

ГАЛИНА ПЕТКОВА ШАНКОВА – 17.10.1947 г. Тутракан. Завършила е полувисше образование в ИПУ – Шумен през 1969 г., специалност начална учителка. Замествала е Деспа Иванова като възпитателка през 1980/81 г., а последната е замествала Иванка Михайлова като учителка.

ЯНКА СТАНЕВА НЕДЕЛЧЕВА – 11.11.1955 г. с. Черногор. Завършва ИДНУ – Толбухин (сега Добрич)през 1976 г. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан през 1981/82 г. Замества Ангелина Тодорова. От следващата година до 1987/88 г. е учителка в началния курс.

НЕДЯЛКА ЕНЧЕВА ЖЕЙНОВА – 14.01.1939 г. Тутракан. Завършила е средно педагогическо училище в гр. Силистра през 1957 г. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан работи като начална учителка от 1981 г. до пенсионирането си през 1994 г.

ПЕНКА СТОЯНОВА ЦОНЕВА – 6.07.1948 г. с. Черногор. Завършила е УИ – Шумен през 1968 г. специалност начална училищна педагогика. Работила е в ОУ”Екзарх Антим I” с. Старо село от 2.10.1968 г. до 16.11.1981 г. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан постъпва на 16.11.1981 г. на мястото на починалата Софка Кирова. Била е и възпитателка и учителка в началния курс до 1.11.2002 г. когато е съкратена.

ГЕОРГИ ДЕНЕВ РАДКОВ – 9.07.1941 г. с. Варненци. Завършил е средно педагогическо училище в гр. Силистра през 1960 г. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан е работил като начален учител от 1982 г. до 1986 г. когато се връща в с. Варненци.

ЕЛЕНА ПЕТРОВА ЙОНЧЕВА – 14.03.1938 г. с. Малък Преславец. Завършила е средно педагогическо училище в гр. Силистра през 1956 г. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан е работила като начална учителка само през 1983/84 г. Изселва се в Козлодуй бл.43, ап.12.

ВЕРЖИНИЯ НИКОЛОВА СТОЯНОВА – 28.05.1958 г. Тутракан. Завършила е ИДНУ – Шумен през 1982 г. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракане работила през учебната 1983/84 г. на мястото на Станка Михайлова.

КАЛИНКА ГЕОРГИЕВА СТОЙКОВА – 20.03.1944 г. гр. Георги Трайков. Завършила е ИНУ – Шумен през 1965 г. специалност – начална учителка. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан работи само през учебната 1984/85 г. след което заминава за гр. Варна.

СВЕТЛА ЮЛИАНОВА ТОДОРОВА – 4.09.1961 г. Тутракан. Завършила е ИДНУ – Толбухин през 1984 г. специалност – начална учителка. През 1984/85 г. е учителка на 2 клас – помощна паралелка на мястото на отсъстващата по майчинство Тодорка Карастоянова.

ДОБРИНКА ИВАНОВА ВЪЛКОВА – 8.12.1964 г. с. Ст. Караджа. Завършила е ИДНУ Толбухин през 1984 г. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан постъпва през 1985/86 г. като начална учителка на мястото на Дарина Иванова за една година. От 1997 г. отново е в ОУ”Хр.Ботев” Тутракан. Замествала е Тодорка Карастоянова, след това поема обучението по музика в началния курс, а от 2003 г. става учителка. През 2008 г. Завършва РУ”А.Кънчев” – Русе – специаност предучилищна и начална педагогика , степен бакалавър. Има пета ПКС.

ЛЕНА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА – 3.06.1963 г. Тутракан. Завършила е висше образование във ВПИ – Благоевград през 1987 г. Постъпва на работа в ОУ”Хр.Ботев” Тутракан на 1.09.1986 г. като начална учителка. От 6.10.2003 г. е в неплатен отпуск до напускането си на 1.09.2006 г. През това време е на лечение и на работа в Белгия, където се намира и сега.

АНЕЛИЯ ЙОРДАНОВА КАЛДАРЕВА – 12.10.1963 г. Русе. Завършила е начална училищна педагогика във ВПИ – Благоевград през 1986 г. В ОУ”Хр.Ботев” Тутраканпостъпва през 1986/87 г. и работи до 1992 г.

АТАНАС КОСТАДИНОВ СТАНЕВ – 8.08.1963 г. Тутракан. Завършва ИДНУ – Добрич през 1986 г. Като начален учител работи в с. Варненци от 1.10.1982 г. до 31.08.1984 г. От 1.09.1986г. в продължение на два месеца работи в с. Нова Черна, след което се премества в ОУ”Хр.Ботев” Тутракан на мястото на Лена Йорданова, която замества Иван Василев. В следващите години замества Иван Василев и Анелия Калдарева. На самостоятелно място е от учебната 1992/93 г. до 2009 г. Поради съкращения в щата, се премества в с. Варненци.

СВЕТЛА МАРИНОВА ЗМЕЕВА – 19.10.1967 г. Тутракан. Завършила е ИДНУ – Толбухин. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан работи през 1987/88 и 1988/89 г. като начална учителка.

МИЛЕНА ВАСИЛЕВА ПЕНЕВА – 14.08.1968 г. Тутракан. Постъпва като начална учителка на 1.09.1988 г. и работи до 23.09.1989 г. след което се прехвърля в ОУ”В.Левски” с. Белица, където работи до 31.08.1993 г. От 1.09.1993 г. се връща отново в ОУ”Хр.Ботев” Тутракан. Има пета ПКС.

ВЕНЕТА ДИМИТРОВА КОНСУЛОВА – 3.08.1961 г. Тутракан. Завършила е ИДНУ Толбухин през 1982 г. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан работи през 1988/89 г. като начална учителка на мястото на Лена Йорданова.

ГИНКА НАЧЕВА БРАТКОВА – 20.03.1934 г. с. Саломаново, Шуменско. Придобила е средно педагогическо образование в гр.Шумен. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан започва работа през 1989 г. като начална учителка на мястото на Анелия Калдарева и същата година се пенсионира.

КАМЕЛИЯ МИХАЙЛОВА ЗЛАТАНОВА – 8.12.1970 г. Тутракан. Завършила е висше образование във ВТУ – В.Търново - начална училищна педагогика и логопедия през 1993 г. Същата година започва работа в ОУ”Хр.Ботев” Тутракан като възпитателка в началния курс. През 1994/95 г. успешно защитава втори клас-квалификация. От 1995 г. е вече начална учителка. От 5.11.1999 г. е избрана за зам.кмет на Община Тутракан (замества я Севдие Зенгин). След изтичане на мандата отива на работа в Областна администрация Русе. От 1.07.2004 г. отново е начална учителка в СОУ “Хр.Ботев” Тутракан до 20.06.2005 г. В момента е в Русе и се занимава с туроператорска дейност.

МАРИЯНКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА – 11.02.1966 г. в Тутракан. Работила е като начална учителка в ОУ”Хр.Ботев” с. Долно Ряхово от 1985 г. до 1.09.1993 г., като последната година е била директор на училището. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан постъпва на 1.09.1993 г. Има висше образование – начална училищна педагогика, придобито във ВПИ – Шумен през 1992 г. Напуска на 5.09.2003 г. поради заминаване на работа в Англия.

ДОНКА ЛЮБОМИРОВА СТАНЕВА – 5.06.1944 г. с. Малорад, Врачанско. Завършила е полувисше образование в ИПУ – Шумен през 1966 г. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан започва работа като възпитателка в началния курс от 1.09.1993 г., а през 1997/98 г. е учителка до пенсионирането си на 31.12.2000 г.

РУМЯНА КРЪСТЕВА СТАТЕВА – 3.02.1964 г. Тутракан. Завършила е ИДНУ в гр.Добрич – начална педагогика през 1984 г. През 1992 г. Придобива висшето си образование във ВПИ – Шумен. Начална учителка е в ОУ”Св. св. Кирил и Методий” с. Нова Черна от 1.09.1984 г. до 31.08.1993 г., след което се премества като начална учителка в ОУ”Хр.Ботев” Тутракан. Има придобита четвърта степен професионална квалификация.

ВИОЛЕТА ИВАНОВА СТОЙКОВА – 24.11.1968 г. Тутракан. Завършила е висше образованиевъв ВТУ – В.Търново през 1990 г. По специалността начална училищна педагогика. Била е учителка и директор на училището в с. Богданци. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан постъпва на 1.09.1994 г. като възпитателка в началния курс. Сега е начална учителка. Има пета ПКС.

ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА АРНАУДОВА – 26.09.1965 г. с. Шуменци. Работи като начална учителка в ЕСПУ “Й.Йовков” от 1.09.1985 г. две години. От 1988 г. в продължение на четири години е в НУ “М.Горки” (сега “П.Р.Славейков”). През 1992/93 г. е в ОУ”Хр.Ботев” с. Шуменци, през 1993/94 г. в СПИ Варненци. От 1994 г. е възпитателка в началния курс на ОУ”Хр.Ботев” Тутракан, а от1997 г. е начална учителка в същото училище. Има висше образование и специализация по олигофренопедагогика. След 1.09.2003 г. напуска и заминава за Англия.

МАРГАРИТА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА – 1.06.1963 г. Главиница. Завършила е висше образование във ВПИ – Шумен през 1991 г. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан работи само през 1994/95 г. като възпитателка в началния курс на мястото на Румяна Статева.

ФАТМЕ ИСМАИЛОВА ХАСАНОВА – 18.12.1962 г. гр. Пещера. Завършила е висше образование през 1990 г. във ВПИ – Шумен. От 28.09.1994 г. до 15.09.1998 г. е възпитателка в началния курс.

ШЕНАЙ ИЛЯЗ ЕЛМАЗ – 26.08.1974 г. Тутракан. От 11.09.1995 г. започва работа като възпитателка в началния курс на ОУ”Хр.Ботев” Тутракан. Поради заминаване за Турция напуска през м. Октомври 1997 г.

ЛЮДМИЛА ВЕНЕЛИНОВА ТРУШЕВА – 9.05.1964 г. Тутракан. Работи като начална учителка в с. Белица от 1.09.1984 г. до 31.08.1985 г. От 1.09.1985 г. до 8.10.1985 г. е в с. Цар Самуил, а от 9.10.1985 г. е в ОУ”Хр.Ботев” Тутракан. Беше възпитателка в началния курс, сега е учителка.

СЕВДИЕ СЮЛЕЙМАН ЗЕНГИН – 15.04.1961 г. с. Острово, Разградско. Завършила е висше образование в ШУ – Шумен през 1995 г. по специалността начална училищна педагогика. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан постъпва на работа като възпитателка в началния курс на 1.09.1997 г. до завръщането на титуляра Людмила Трущева. Преди това е работила в гр. Завет. Носител е на втори клас-квалификация. Сега е учителка в училището.

ИРЕНА ПРОДАНОВА НИКОЛОВА – 2.05. 1969 г. Тутракан. Завършила е висше образование във ВТУ – В.Търново през 1991 г. по специалността начална училищна педагогика. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан постъпва на 1.09.1997 г. като възпитателка в началния курс.

ДЕАНА МАРИНОВА ДИМИТРОВА – 26.10.1967 г. с.Белица. Завършила е ИДНУ – Толбухин през 1989 г. специалност начален учител и специализация изобразително изкуство. През 2003 г. завършва и Русенския университет специалност начална училищна педагогика и френски език. Работа започва в “Сердика” – Силистра от 21.09.1987 г. до 1.09.1988 г. През 1987/88 г. работи в с. Шуменци, следват 3 години в с.Черногор до 31.08.1992 г. От 15.09.1992 г. е възпитателка в началния курс на ОУ”Хр.Ботев” Тутракан, а сега е начална учителка. Има четвърта ПКС.

ЕЛЕОНОРА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА – 15.07.1977 г. Тутракан. Завършила е ВТУ “Св.св. Кирил и Методий” през 1999 г. специалност начална училищна педагогика и специализация изобразително изкуство. През 1999/2000 г. е възпитателка в с. Варненци. От 1.09.2000 г. е била възпитателка и учителка по физкултура в началния курс на ОУ”Хр.Ботев” Тутракан, като е замествала отсъстващи учителки.

КАМЕЛИЯ СТОЯНОВА ТОДОРОВА – 7.01.1977 г. Тутракан. Завършила е висше образование в РУ “А.Кънчев” – Русе, специалност начална училищна педагогика през 1999 г. Започва работа в СОУ “Хр.Ботев” Тутракан на 15.09.2003 г. като възпитателка в началния етап, замествайки Ирена Проданова до 17.06.2004 г. От 1.09.2004 г. до 1.03.2005 г. отново е възпитателка в началния етап.

ЕЛЕНА НИКОЛОВА ИВАНОВА – 25.09.1953 г. с.Варненци. Завършила е полувисше образование в ИДНУ “Тина Киркова” – гр.Толбухин (днес Добрич) през 1975 г. Работила е като начална учителка в НУ “В.Левски” Тутракан. В СОУ “Хр.Ботев” Тутраканпостъпва като учителка  на 4 клас с 30 г. педагогически стаж на 15.09.2006 г. Следващата година е възпитателка в началния етап до пенсионирането си на 15.09.2008 г.

АЛБЕРТИНА МАРИНОВА ГАНЕВА – 7.01.1969 г. Тутракан. Завършила е висше образование в РУ „А.Кънчев” – Русе през 2002 г. бакалавър по предучилищна и начална педагогика. Работила е като учителка в НУ”М.Горки” Тутракан, в с. Дългопол, в с. Черногор, с. Търновци. В СОУ “Хр.Ботев” работи като възпитателка в началния курс от 1.09.2007 г.до 31.08.2010 г. Има пета ПКС. Сега работи в с. Зафирово като начална учителка.

ТАТЯНА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА – 26.03.1978 г. Тутракан. Завършила е Шуменския университет през 2000 г. специалност начална училищна педагогика и специализация техника и технологии и през 2002 г. Русенския университет специалност етнология и лонгвопедагогика. От 1.09.2000 г. до 19.09.2002 г. е начална учителка в с. Търновци. Следващата учебна година е учителка в НУ “В.Левски” Тутракан. В СОУ”Хр.Ботев” Тутракан работи от 15.09.2003 г. като възпитателка и като учителка.

ЕМИЛИЯ НИКОЛОВА ШАРБАНОВА – 14.09.1967 г. Тутракан. Завършила е ИДНУ “Т.Киркова” –гр. Добрич през 1988 г. специалност начален учител. От 19.01.2009 г. до 2.02.2009 г. е замествала Румяна Статева. От 4.10.2010 г. до 30.10.2010 г и от 22.11.2010 г. до 3.12.2010 г. замества отсъстващи учителки в началния етап. От 13.12.2010 г. замества Деспа Иванова.

ДИМИТРИЧКА АЛЕКСАНДРОВА МИЛЧЕВА – 9.07.1959 г. с. Варннци. Завършила е ИДНУ – Толбухин през 1978 г.като детска учителка. Работила е 17 години в ЦДГ с.Варненци. През 1998 г. се преквалифицира като начална учителка в Русенския университет. От 1977 г. замества начални учителки в СПИ Варненци – 2 години, в с.Нова Черна – 1 година, в с. Богданци – 4 г. От 1.10.2010 г. замества Елеонора Тодорова за 1 г.

РОСИЦА ИВАНОВА СЛАВОВА – 11.10.1969 г. Тутракан. Завършила е ИДНУ – Добрич през 1989 г. специалност НУП със специализация руски език. Работила е като начална учителка в НУ “Хр.Ботев” с. Богданци от 1.09.1989 г. до 1.09.1998 г., следващата година е директор на същото училище. От 1.09.1999 г. до 31.08.2004 г. е възпитателка в СОУ “Й.Йовков” Тутракан. За кратко време е продавач-консултант, начална учителка в НУ “Ив.Вазов” – Търновци. От 29.01.2007 г. започва работа като възпитателка в началния етап до 21.12.2007 г.

МИМИ НИКОЛАЕВА КАМЕНОВА – 27.06.1980 г. Тутракан. Завършила е висше образование в Русенския университет през 2009 г. специалност предучилищна и начална училищна педагогика. От 5.09.2009 г. е възпитателка в началния курс на ОУ”Хр.Ботев” Тутракан .

МАРИЯ АУРЕЛОВА БОЯНОВА – 22.10.1953 г. Тутракан. През 1977/78 г. е била учителка в помощна паралелка – 4 клас. Имала е висше семестриално образование.

РУМЯНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА – 14.06.1977 г. Тутракан.Завършила е висше образование във ВПИ – Шумен през 2000 г., специалност начална училищна педагогика. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан работи от 27.11.2000 г. до 21.12.2000 г. и от 15.01.2001 г. до 1.06.2001 г.

ДИМИТРИЧКА АЛЕКСАНДРОВА МИЛЧЕВА – 9.02.1959 г. с.Варненци. Завършила е ИДНУ “Тина Киркова” – гр.Толбухин (днес Добрич) през1977 г. Същата година започва работа като детска учителка в ЦДГ Варненци до закриването й през 1997 г. Същата година започва работа в СПИ “Хр.Ботев” Варненци като възпитателка в началния курс. По това време се прквалифицира като начална учителка в РУ „А.Кънчев” – Русе. През 1999 г. работи в ОУ “Св.св. Кирил и Методий” с. Нова Черна. През 2000 г. е в НУ “Хр.Ботев” с.Богданци. От 16.02.2005 г. работи в СОУ “Хр.Ботев” Тутракан като възпитателка в ПИГ с.Шуменци. до 1.06.2006 г.

НАДКА АСЕНОВА РАЕВА – 23.08.1946 г. с. Бойница, Видинско. Завършила е УИ “д-р Петър Берон” – Шумен през 1967 г. специалност начален учител с профил физическо възпитание. Работила е в с.Шуменци. в СОУ “Хр.Ботев” Тутракан работи като възпитателка в групата с. Шуменци,замествайки Ддеана Маринова, от 26.10.2003 г. до 1.06.2004 г.

РУМЯНА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА – 25.05.1960 г. с. Старо село. Завършила е висше образование  във ВПИ – Благоевград през 1987 г., специалност  начална училищна педагогика. В СОУ “Хр.Ботев” Тутраканработи като възпитателка по начална педагогика “Заетост на учители в обучението на деца с увреждания” от 1.09.2005 г. до 31.08.2007 г.

ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА – 25.10.1955 г. с. Белица. Завършила е ИДНУ “Тина Киркова” – гр.Толбухин (днес Добрич) през 1981 г. Работила е като начална учителка в ОУ с. Белица в продължение на 28 г. В СОУ “Хр.Ботев” Тутракан работи от 1.09.2007 г. до 1.09.2008 г.

АНЕЛИЯ СТОЯНОВА ЧОЛАКОВА – 20.06.1967 г. с. Старо село. Завършила е полувисше образование в ППИ гр. Силистра през 1992 г., специалност учител по български език и литература и руски език. През 1996 г. завършва задочна квалификация в РУ „А.Кънчев” – Русе и получава квалификация начален учител. През 2000 г. завършва висше образование в РУ „А.Кънчев” – Русе, специалност предучилищна и начална училищна педагогика.  Работила е в ОбщНС –гр.Вършец от 14.04.1985 г. до 20.06.1985 г. като администратор, в ЗРЧ с. Старо село като секретар то 5.08.1985 г. до 13.09.1987 г., в ОУ “Екзарх Антим I” с. Старо село като прогимназиален учител, ЗАТС и библиотекар, начален учител и начален възпитател. От 23.12.2008 г. до 1.06.2009 г. е възпитателка в началния етап на ½ щат.

ТЕМЕНУЖКА ГЕОРГИЕВА РАДУЛОВА – 22.10.1981 г. Тутракан. Завършила е висше образование в РУ „А.Кънчев” – Русебакалавър по предучилищна и начална училищна педагогика през 2007 г. В СОУ “Хр.Ботев” Тутракан работи от 14.09.2009 до 1.09.2010 г. като възпитателка в началния етап на ½ щатна бройка.

Логопед

ВАЛЕНТИНА КИРИЛОВА ТОДОРОВА – 29.01.1966 г. Тутракан. Завършила е полувисше образование в ИДНУ – Добрич, специалност начална педагогика. Работила е в НУ”М.Горки”. Завършва и ИДНУ гр. Русе през 1991 г. със специалност логопедия. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан работи като логопед от 1991 г.

Български език и литература

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА РУСАНОВА – 12.10.1943 г. Арковна, Варненско. Полувисшето си образование завхършва в ИПУ – Шумен през 1966 г. Работила е като учителка по български език и литература в с. Пожарево, след това в СПУ “Й.Йовков” Тутракан, а от 1977 г. до 1979 г. в ОУ”Хр.Ботев” Тутракан. Тогава се премества в ЕСПУ “Й.Йовков”. Удостоена е с втори клас-квалификация, била е базова учителка по внедряване на ново учебно съдържание.

ХРИСТО ДИМИТРОВ РУСАНОВ – 10.10.1941 г. с. Пожарево. Завършил е полувисше образование в ИПУ – Шумен през 1969 г. Работил е като учител по български език и литература, по френски език и история и като директор в основното училище с. Пожарево, а през 1969/70 г. след окрупняването на училищата постъпва в СПУ “Й.Йовков” като учител по български език и история, след това като възпитател в общежитието. След 1977 г. е възпитател в средния курс на ОУ”Хр.Ботев” Тутракан до 1979 г. когато става кмет на с. Пожарево. Починал е.

СНЕЖАНА СТОЯНОВА ТЕРЗИЕВА – 18.06.1948 г. Главиница. Завършила е висше образование в СУ “Кл.Охридски” през 1977 г. Същата година работи в ОУ”Хр.Ботев” Тутракан като възпитателка в средния курс. Следтова преминава на работа в редакцията на в-к “Тутракански глас”. През учебната 1984/85 г. отново работи като учителка по български език и литература. Починала е.

НАДЕЖДА ИВАНОВА ИЛИЕВА – 9.06.1953 г. Тутракан. Завършила е висше образование във ВТУ – В.Търново през 1976 г. специалност български език и литература. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан започва работа на 1.09.1977 г. като учителка по български език и литература до 1983 г.

БЛАГА ИВАНОВА ДИМИТРОВА – 27.11.1945 г. с. Ряхово, Русенско. От 1.09.1966 г. до 31 .08.1972 г. е учителка по български език и литература в СПУ “Й.Йовков” Тутракан, а от 1.09.1977 г. остава в ОУ”Хр.Ботев” Тутракан до пенсионирането си на 28.12.1999 г.

РАЙО СТОЙКОВ РАЕВ – 13.10.1944 г. с. Шуменци. Завършил е ИПУ – Шумен през 1966 г. специалности български език и литература, история и физкултура. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан постъпва като възпитател в средния курс през 1979/80 г. Преди това е бил директор на ОУ”Хр.Ботев” с. Шуменци, а по-късно и учител в същото училище.

ЯНКА БОРИСОВА АНГЕЛОВА – 18.02.1954 г. Тутракан. Започва работа като служител в ДЗИ на 29.09.1972 г. След това е учителка в с.Шуменци. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан постъпва като учителка по български език и литература на 1.09.1979 г. От 1.09.1980 г. до 21.01.1981 г. е учителка в ЕСПУ “Й.Йовков”, а от 21.01.1981 г. пак е учителка в ОУ”Хр.Ботев” Тутракан.

ТОДОРКА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА – 15.04.1951 г. с. Дунавец. Завършила е висше образование във ВТУ – В.Търново през 1978 г. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан е започнала работа като възпитателка в средния курс от 1977 г. До 1981 г. е учителка по български език и литература, след което отива на работа в СССР.

ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ПАСАТОВА – 16.04.1954 г. г. Пещера. Завършила еИПУ – Смолян през 1977 г. В ОУ”Хр.Ботев” Тутраканпостъпва като възпитателка в средния курс на мястото на Христо Русанов и работи до края на 1982/83 г., след което се премества в гр. Варна.

МАРИНА ИЛИЕВА ВЕЛИКОВА – 22.09.1951 г. Тутракан. Завършила е полувисше образование във ВТУ – В.Търново през 1976 г. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан е работила като учителка по български език и литература през 1979/80 г.

НАТАША МИЛЧЕВА ЖЕЛЕВА – 18.02.1958 г. с. Якимово, Михайловградско (Монтана). Завършила е полувисше образование в ИПУ – Силистра през 1980 г. по специалностите български език и литература, руски език и фисическо възпитан ие. В ОУ”Хр.Ботев” Тутраканработи като учителка по български език и литература от 1.09.1980 г. до 31.08.1984 г. когато се премества в гр. Силистра.

ЕМИЛИЯ САВОВА НИКОЛОВА – 19.09.1952 г. Тутракан. Работи като начална учителка в НУ “В.Левски” Тутракан от 1.09.1972 г. до 31.08.1983 г. след което преминава като учителка по български език и литература в средния курс и в паралелките СПТУ. Има висше образование по български език и литература и руски език, придобито във ВПИ – Шумен през 1983 г. Пенсионира се на 1.09.2009 г.

ВАЛЕНТИН ВЕЛИКОВ ПОПОВ – 19.08.1958 г. Силистра. Завършил е полувисше образование в ИПУ – Силистра през 1965 г., специалности български език и литература, руски език и трудово обучение. В ОУ”Хр.Ботев” Тутраканработи от 1985 г. до 1987 г. замествайки Янка Ангелова.

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ НЯМЦОВ – 4.06.1951 г. Тутракан. Завършил е българска филология във ВТУ през 1974 г. В ОУ”Хр.Ботев” Тутраканработи като учител по български език и литература от 1985 г. до 1993 г. Преди това е бил учител по български език и литература в ЕСПУ “Й.Йовков”, началник “Просвета” Тутракан. След 1.09.1993 г. напуска града, заминава за Русе, после се установява в София.

МАРИЯ НИКОЛАЕВА ГАНЕВА – 16.09.1965 г. Тутракан. Завършила е в В отговор на: във ВТУ специалности българска филология и трудово обучение. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан работи като учителка по български език и литература само през 1987/88 г. след което отива в с. Дянково, Разградско.

ГИНКА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА - 14.10.1965 г. с. Шуменци. Завършила е висше образование във ВТУ през1988 г. специалности българска филология и трудово обучение. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан започва работа през 1987 г. като учителка по български език и литература. Работи до 1990 г. (последната година като възпитателка) и се премества в СОУ”Й.Йовков”. Там защитава втори клас-квалификация.

МАРИЙКА ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА – 10.07.1970 г. Тутракан. Завършила е полувисше образование в ИПУ – Силистра по специалностите български език и литература, руски език и физкултура. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан работи като учителка по български език и литература през 1991/92 г.

АНКА СТЕФАНОВА КОЗАРЕВА – 07.07.1960 г. с. Караманово, В.Търновско. Завършила е полувисше образование в ИПУ – Силистра през 1981 г. по специалностите български език и литература, френски език и пеене. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан постъпва като учителка по български език и литература през 1992/93 г. Преподавала е и френски език и музика. От м.Юни 1996 г. е библиотекар в училището.

ВЕСЕЛИНА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА – 16.05.1970 г. Тутракан. Има висше образование по специалността български език и литература, придобито във ВТУ през 1994 г. От 1.09.1994 г. е възпитателка в средния курс на ОУ”Хр.Ботев” Тутракан. Преди това е работила един месец като детска учителка в ЦДГ”Полет” и три месеца в ЗГУ “Терма”. След 14.12.2000 г. постъпва в Община Тутракан като главен специалист “Образование”.

ГЕНОВЕВА ПЕТРОВА СТОЯНОВА – 7.10.1964 г. Ловеч. Учителската си практика започва в ОУ интернат “Св.св. Кирил и Методий” с. Черногор, Главинишка община на 1.09.1986 г.където работи до 6.09.1994 г. Прехвърля се в СПИ “Хр.Ботев” с. Варненци. От 15.09.1994 г. Работи като възпитателка в средния курс на ОУ”Хр.Ботев” Тутракан. Има висше образование, придобито във ВПИ – Шумен през 1991 г. Преподава български език и литература в паралелките СПТУ, а след преобразуването на училището в 5 – 12 клас. Има четвърта ПКС.

НИКОЛИНКА АНГЕЛОВА ДИЧЕВА – 24.06.1968 г. гр. Добрич. Завършила е ИПУ - Силистра през 1989 г. специалност български език и литература, руски език и музика. От 1989 г. започва работа в ОУ “Св.св. Кирил и Методий” – с. Преславци и работи 11 години. През 1993 г. завършва задочно и ВПИ – Шумен, български език и литература и руски език. От 14.09.2001 г. работи и като възпитателка и като учителка в ОУ”Хр.Ботев” Тутракан.

ВАЛЕНТИНА ИЛИЕВА ТОДОРОВА – виж педагогически съветници.

НЕЛИ ЙОВЧЕВА ДОКСЕВА – 16.02.1959 г. Тутракан. Завършила е ВТУ “Св.св. Кирил и Методий” В.Търново през 1982 г. специалност българска филология и история. Има втори клас-квалификация. Работила е 15 години в ЕСПУ “Й.Йовков” Тутракан. През 2004 г. завършва право във ВТУ – В.Търново. От 11.10.2005 г. става възпитателка в прогимназиалния етап на СОУ “Хр.Ботев” Тутракан до 8.12.2006 г.

ДАНИЕЛА ИЛИЕВА ИВАНОВА – 19.01.1974 г. Тутракан. Завършила е висше образование във ВТУ “Св.св. Кирил и Методий” – В.Търново през 1999 г. специалност български език и литература и история. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан работи като възпитателка в прогимназиалния етап от 12.01.2000 г. до 1.07.2000 г.

СНЕЖАНА ИВАНОВА ДЕНЧЕВА – 20.02.1954 г. с. Лъки, Благоевградско. Завършила е УИ “Дичо Петров” гр. Смолян през 1977 г. специалност български език и литература, руски език и физическо възпитание. Работила е като учителка в с.Рибково – 3 г., в с. Шуменци – от 1979 г. до 2002 г.и в с. Варненци – 6 месеца. В СОУ “Хр.Ботев” Тутраканри от 5.10.2006 г. до 1.06.2007 г. като възпитателка в началния етап – групата в с. Шуменци.

НЕЛИ ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА – 22.07.1978 г. Тутракан. Завършила е РУ „А.Кънчев” – Русе, филиал Силистра специалност български език и литература и история през 2001 г. Работила е като учителка по български език и литература в ОУ “Отец Паисий” с. Стефан Караджа” от 13.11.2003 г. до 1.09.2004 г. и в СОУ “Васил Левски” – Главиница от 5.10.2005 г. до 1.09.2006 г. В СОУ “Хр.Ботев” Тутракан започ1ва работа като възпитателка в прогимназиалния етап на 6.11.2007 г. до 1.09.2008 г., замествайки Величка Чернева.

Руски език

САША СТОЯНОВА АНДРЕКОВА – 19.08.1935 г. София. Завършила е висше образование в СУ през 1960 г. по специалността руски език. Работила е като възпитателка в общежитието към СПУ”Й.Йовков”, а след 1977 г. остава на същата длъжност към ОУ”Хр.Ботев” Тутракан до заминаването си в София през 1980 г. Там живее на ул. “В.Друмев” 15.

ГАЛИНА БОРИСОВНА СУЛАЙ – 18.11.1946 г. гр. Кисловодск, СССР. Завършила е висше образование в гр.Армавир, СССР, специалност руски език и литература през 1970 г. През 1977/78 г. работи в ОУ”Хр.Ботев” Тутракан като учителкаучителка по руски език на мястото на Донка Михайлова. От 1978/79 г. е възпитателка в средния курс до 1983 г. когато става учителка по руски език. През 1984/85 г. и 1985/86 г. е на работа в СССР. От 15.09.1986 г. до 30.06.1996 г. е библиотекар в ОУ”Хр.Ботев” Тутракан. Преселва се в гр.Варна, а по-късно в София.

ДОНКА ГОСПОДИНОВА МИХАЙЛОВА – 9.11.1955 г. с. Зафирово. Полувисшето си образование завършва в ИПУ – Силистра през 1976 г., специалности български език и литература и руски език. Като учителка започва работа в СПУ”Й.Йовков” през 1976 г., а след 1977 г. е учителка по руски език в ОУ”Хр.Ботев” Тутракан до 1980 г. Премества се в СОУ”Й.Йовков” – Тутракан, където работи в момента.

 ВЯРА КРУМОВА МАДЖАРОВА – 20.12.1950 г. Русе. Завършила е СУ през 1974 г. специалност руски език. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан е учителка по руски език от 1977 г. до 1982 г.

КРАСИМИР СТЕЛИЯНОВ НИКОЛОВ – 25.11.1951 г. Тутракан. Започва работа в ТКЗС “Хр.Ботев” Тутракан от 1.11.1971 г. до 6.05.1972 г. От м. Октомври 1972 г. до 2.09.1974 г. е на работа в СССР, където завършва висше образование по руски език и литература в Бухарския институт. През 1978/79 г. учителства в с. Кайнарджа, през 1979/80 г. – в с.Старо село. От 1.09.1980 г. работи като учител по руски език в ОУ”Хр.Ботев” Тутракан до 2002 г. и се премества в СПИ с. Варненци.

ВЕСКА КИРИЛОВА ШОРИЧЕЛОВА – 18.08.1961 г. Плевен. Завършила е висше образование във ВПИ – Шумен през 1983 г. специалности руски език и български език и литература. През 1984/85 г. замества учителката по руски език Галина Сулай.

ИГОР ИВАНОВ ШЕРБАНОВ – 18.01.1961 г. Тутракан. От 1981 г. Работи в ЗГУ “Терма” Тутракан каро фрезист. През 1983 г. е приет като студент във ВПИ – Шумен. От 1984 г. продължава образованието си в Кубанския държавен университет гр. Краснодар (СССР), където се дипломира през 1988 г. След завръщането си в България   от 1988 г. до 1993 г. е учител по руски език в ОУ с. Старо село. След това е началник  охрана в ТБ “Балканбанк” до 1997 г. От 1.10.1998 г. до 17.07.2000 г. работи в Бюро по труда Тутракан. На 13.04.2001 г. е приет на работа в ЕТ “Феникс” с. Нова Черна. От 6.11.2001 г. постъпва като учител по руски език в СОУ”Хр.Ботев” Тутракан.

Френски език

ЕЛЕНА ИВАНОВА НЕНЧЕВА – 1.08.1944 Г. Тутракан. Завършила е СУ – френска филология през 1980 г. През 1981/82 г. замества възпитателката Галина Сулай, която е поела обучението по руски език вместо Вяра Маджарова.

ДИМИТРИНА ИГНАТОВА БОЕВСКА – 14.04.1948 г. с. Варненци. От 15.09.1967 г. работи бв СПУ “Й.Йовков” Тутракан като учителка по френски език до 1.02.1968 г. Поради омъжване заминава в Ивайловград, където 4 години е домакиня, а следващите три години преподава в СПУ “Хр.Ботев” –Ивайловград. От 1978 г. се установява в гр.Видин и работи в гр.Брегово и гр. Димово. Завършила е висше образование в СУ “Климент Охридски” през 1981 г. специалности френска филология и български език и литература. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан постъпва на 1.09.1989 г. като учителка по френски език. Преди това е учителствала в с. Варненци. През 1986/87 г. беше базова учителка по внедряване на ново учебно съдържание. Напуска на 16.09.2004 г. От 16.09.2004 г. е лектор по френски език; тогава преминава на работа в СОУ “Й.Йовков” и там се пенсионира.

Немски език

ПЕПА НЕНОВА БАЛКОВА – 12.08.1960 г. гр. Карлово. Завършила е висше образование в СУ “Климент Охридски” през 1985 г. специалности немска филология и български език и литература. От 1.09.1985 г. постъпва в ОУ”Хр.Ботев” Тутракан като учителка по български език и литература и немски език, с което се поставя началото на изучаване на немски език в Тутракан. Работи до края на 1995/96 г. и се преселва със семейството си в гр. Русе.

ЕЛКА МИТЕВА СИМОВА – 27.12.1965 г. с. Сребърна, Силистренско. Завършила е полувисше образование в ИПУ – Силистра със специалности български език и литература, немски език и изобразително изкуство и висше във ВТУ специалност българска филология. От 1.09.1988 г. до 1.09.1993 г. работи в ОУ”Хр.Ботев” Тутракан като учителка по български език и литература и по немски език. Следващите две години е в СОУ”Й.Йовков” – Тутракан. През 1995/96 г. е безработна, а от 1.09.1996 г. е в ОУ”Хр.Ботев” Тутракан като учителка по немски език. Напуска на 16.02.1998 г. и заминава за чужбина.

АНЕЛИЯ ИВАНОВА ВАСИЛЕВА – 7.01.1970 г. Тутракан. Завършила е Езикова гимназия - Силистра през 1994 г., профил немски език. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан работи като нередовна учителка по немски език от 18.09.1998 г. до31.08.1999 г.

Английски език

ВЕСЕЛИНА ТЕНЕВА ПОРОЖАНОВА – 27.12.1957 г. гр.Шипка, Старозагорска област. Завършила е езикова гимназия “Максим Горки” в Стара Загора през 1975 г.  През 1979 г. завършва ИМТ – Бургас, специалност “Хотели ресторанти”. Работила е 7 г. в “Балкантурист” – Казанлък. От1986 до 1991 г. работи в РПК “Наркооп” Тутракан. От 1992 г. до 2001 г. работи последователно в ПЧБ, Пощенска и Експресбанк като счетовод-касиер. От 25.09.2001 г. става учителка по английски език в професионалните паралелки на ОУ”Хр.Ботев” Тутракан до 6.10.2003 г. след което се изселва от Тутракан.

НИКОЛА ГЕОРГИЕВ КРАЧАНОВ – 10.01.1975 г. гр. Разлог, Благоевградска облат. Завършил е Висшия селскостопански институт – Пловдив през 1999 г. специалност агроинженерство-полевъдство. Има допълнителна квалификация по английски език в същия институт. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан започва работа като преподавател по английски език на 15.09.1999 г. От 6.11.2003 г. до 31 08.2004 г. ползва неплатен отпуск, след което трудовият му договор е прекратен. Беше на работа на остров Кипър, сега е в Тутракан.

ВЕСЕЛИНА РАДЕВА СТЕФАНОВА – 27.02.1968 г. гр. Вълчи дол, Варненско. Завършила е ИПУ “Д.Михайлов” Силистра през 1990 г. специалност български език и литература, руски език и трудово обучение. През 1996 г. се дипломира в ШУ - – Шумен по специалностите български език и литература и руски език. През 2003 г. завършва РУ “А.Кънчев” по специалност ите български език и литература и английски език. Работила е на различни длъжности 12 години от които 4 като учителка по български език и литература в гр. Вълчи дол и с. Н.Черна. В СОУ”Хр.Ботев” Тутракан постъпва като учителка по английски език от 9.09.2004 г.

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА – 10.06.1970 г. гр. Генерал Тошево, обл. Добрич. Завършила е ВТУ “Св.св. Кирил и Методий” през 1994 г. специалности история и география. От 1994 г. до 31.08.2003 г. работи в СПИ с. Варненци като възпитателка. Завършва специализация по английски език в РУ “А.Кънчев” – филиал Силистра през 2003 г. В СОУ”Хр.Ботев” Тутракан започва работа от 13.10.2003 г. като учителка по английски език, замествайки Никола Крачанов, а след прекратяване на договора с Крачанов през 2005 година е на постоянно място.

УЛДАЙ АХМЕТДЖАНОВНА КАДИКЯНОВА – 15.10.1956 г. гр. Магдебург, Германия. Живяла е в СССР. Завършила е Белгородския държавен педагогически институт през 1981 г. със специалности немски език и английски език. От 15.09.1999 г. е учителка по немски език в ОУ”Хр.Ботев” Тутракан, а след това преподава и английски език.

ИСКРА ВЪРБАНОВА СТЕФАНОВА – 28.08.1974 г. Тутракан. Завършила е висше образование в – Шумен            - специалност начална училищна педагогика. Работи като начална учителка от 1994 г. в ОУ с. Белица – 1 година и 7 години в НУ “В.Левски” – Тутракан. От 2002 г. е приета на р. От 2002 г. е приета на работа в ОУ”Хр.Ботев” Тутракан като възпитателка в началния курс, замествайки Ирена Проданова. Следващата година е вече преподавател по английски език в началния курс на СОУ”Хр.Ботев” Тутракан, където работи и в момента.

Математика

ИВАНКА МИНЧЕВА ПАСАТОВА – 27.06 1928 г. с.Завет, Разградско. Полувисше образование е завършила в ИПУ – Шумен през 1949 г. специалности математика и физика. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан работи от 1977 г. до пенсионирането си през 1983 г.

КИРИЛ ТОДОРОВ ИВАНОВ – 9.09.1927 г. с. Патреш, В.Търновско. Завършил е ИПУ – Шумен пр1977 г. доез 1954 г. Б1977 г. доил е учител по математика в НП”Ст. Караджа” – Тутракан, бил е нейн директор, после учител по математика в СПУ”Й.Йовков” - т в СПУ”Й.Йовков” – Тутракан. От 1977/78 г.е учител по математика в ОУ”Хр.Ботев” Тутракан до 1985/86 г. В последната година (1986/87) преди да се пенсионира, преповава физкултура..

КУНА ГОСПОДИНОВА СЪБЕВА – 27.05.1943 г. гр. Кардам. Полувисше образование е завършила в ИПУ – Шумен през 1967 г. специалности математика, физика и физкултура. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан работи от 1.09.1977 г. като учителка по математика, а от 1983/84 г. става възпитателка в средния курс. През 1989/90 г. се разменят с Росица Кичукова и поради това става учителка по математика в с. Шуменци, където се пенсионира. Била е базова учителка по внедряване на ново учебно съдържание. 

СНЕЖАНА ЯНЕВА ДИМИТРОВА – 29.11.1951 г. с. Антимово. Завършила е СУ – специалност математика през 1976 г. Постъпва на работа като учителка по математика в СПУ:Й.Йовков”, а след 1977 г. остава в ОУ”Хр.Ботев” Тутракан. През 1978 г. се премества в ЕСПУ”Й.Йовков”, а по-късно заминава за чужбина.

РУМЯНА ЛЕОНИДОВА МАРИНОВА – 25.11.1950 г. Тутракан. Завършила е висше образование в Пловдивския университет през 1977 г. От тогава работи в ОУ”Хр.Ботев” Тутракан като възпитателка в средния курс до 1987 г. След това е директор на ЦУНТ – Тутракан, главен специалист в направлене “Просвета” – Тутракан и учителка по математика в СОУ”Й.Йовков”.

КЕРАНКА МАРИНОВА ЛОЗАНОВА – 21.08.1951 г. с. М. Преславец. Завършила е висше образование в Пловдивския университет през 1978 г. специалност математика. Назначена е в ОУ”Хр.Ботев” Тутраканот 1.09.1978 г. и работи само една година. Заминава за Пловдив.

ЦВЕТАНКА ЦОНЕВА НЕЙЧЕВА – 2.01.1856 г. гр. Габрово. Завършила е полувисше образование в ИПУ – Силистра през 1978 г. специалност математика. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан започва работа като учителка по математика през 1978/79 г. Следващата година излиза в отпуск по майчинство и се премества в гр. Силистра.

ВАСИЛ ЙОРДАНОВ МАРИНОВ – 21.08.1948 г. с. Старо село. Завършва висше образование в Пловдивския университет през 1979 г. специалност математика. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан постъпва през 1979/80 г. на мястото на Цветанка Нейчева. Работи до края на 1982/83 г. след което се преселва в гр. Силистра. В момента е експерт по информационната дейност в РИ на МОН – Силистра.

ПЕНКА ПЕТКОВА ДИМИТРОВА (ВЕЛКОВА) – 3.11.1952 г. Тутракан. Работи като учителка в ОУ с. Кайнарджа от 1.09.1974 г. до 15.09.1975 г., в ОУ с. Цар Самуил от 15.09.1975 г. до 1.09.1981 г. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан е учителка по математика и музика от 1.09.1981 г. Пенсионерка е от 2010 г.

ТОДОРКА ИВАНОВА ЗАНЕВА – 22.03.1951 г. С. Варненци. Завършила е Пловдивския университет през 1978 г. специалностите математика, физика и курсове по информатика и стенография. Започва като нередовна учителка в с. Искра от 13.10.1972 г. до 31.03.1973 г. след което се премества в с. Варненци и работи до 26.08.1973 г. От 1.09.1973 г. Работи по една година в с. Старо село и с. Шуменци. Две години след това (от 1.09.1975 до 1977 г.) работи в НП “Ст.Караджа” – Тутракан. След промяната в училищната мрежа от 1.09.1977 г. Се премества в ЕСПУ “Й.Йовков”. От 1.09.1983 г. Става учителка  по математика в ОУ”Хр.Ботев” Тутракан до пенсионирането си през 2010 г.

НИНА БОРИСОВА ДИМИТРОВА – 9.12.1961 г. Русе. Работи като учителка в ОУ”Хр.Ботев” Тутракан по математика с висше образование от 1.09.1983 г. до 31.08.1996 г. Премества се в механотехникума гр. Русе като пом.директор по учебната работа.

ЦЕНКА СПИРИДОНОВА АНГЕЛОВА – 11.12.1943 г. с. Сокол. Завършила е полувисше образование в ИПУ – Шумен през 1968 г. специалности математика и физика. Учителства в с. Нова Черна. През 1984/85 г. постъпва в ОУ”Хр.Ботев” Тутракан като базова учителка по математика в средния курс. През 1992/93 г. поради заболяване от диабет става възпитателка в средния курс и работи като такава до смъртта си на 10 май 1993 г.

МАРИЯ ВЕЛИЗАРОВА ДИМОВА – 12.03.1963 г. гр. Първомай. Завършила е висше образование във ВПИ – Шуменпрез 1986 г. специалност математика. Назначена за възпитателка в средния курспрез 1987/88 г. и веднага излиза в отпуск по майчинство и за отглеждане на дете до три годишна възраст. След изтичането на отпуските през 1990/91 г. напуска училището. По време на отпуските я заместват Ванчи Софиянова Енчева две години и Валентина Златева – третата година.

РОСИЦА СТОЯНОВА КИЧУКОВА - 15.11.1967 г. Тутракан. Висше образование завършва във ВПИ – Шумен през 1994 г. специалности физика и математика. Учителства в с.Шуменци, а през 1989/90 г. се разменят с Куна Събева и постъпва в ОУ”Хр.Ботев” Тутракан като възпитателка в средния курс. През 1992/93 г. е учителка по математика в средния курс, следващата година пак е възпитателка, а от 1994/95 г. е учителка по математика и физика в паралелките СПТУ. В момента води обучението по физика на всички класове. Има четвърта ПКС.

КАТЯ СТАНКОВА ФИЛИПОВА – 17.01.1965 г. с. Никола Козлево, Варненско. От 1.09.1987 г. е учителка по математика в СПИ “Хр.Ботев” – с. Варненци до 14.09.1994 г. От следващия ден е възпитателка в средния курс на ОУ”Хр.Ботев” Тутракан, а от 1.09.1996 г. - учителка по математика  в същото училище. Има висше образование по специалностите физика и математика, придобито в ШУ – Шумен през 1991 г.. Напуска на 1.09.2002 г. и се установява в гр. Шумен.

ВИОЛЕТА ТОДОРОВА ПЕТРОВА – 17.04.1971 г. Силистра. Завършила е ИПУ “Д.Михайлов” Силистра и след това ШУ -– Шумен – магистър по физика и математика през 1999 г. Работила е две години като възпитателка в с.Шуменци, три години нощен възпитател в СПИ “Хр.Ботев” с.Варненци. От 18.09.2001 г. постъпва в ОУ”Хр.Ботев” Тутракан като учителка  по математика, замествайки Катя Филипова, а от 11.09.2002 г. замества Веселина Апрозянова като възпитател до 22.08.2005 г.

ВЕСЕЛИНА КОСТАДИНОВА АПРОЗЯНОВА – 25.07.1970 г. Тутракан. Завършила е висше образование във ВПИ – Шумен през 1995 г. специалност математика и информатика. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан започва работа на 8.11.2000 г. като учителка по информатика и инфомационни технологии. Следващата година замества учителката по математика Ценка Маринова. От 1.09.2002 г. е възпитателка в средния курс за една година, след което се премества в СОУ “Й.Йовков” Тутракан като учителка по информатика и информационни технологии.

ЦЕНКА СТЕФАНОВА МАРИНОВА – 22.01.1968 г. с. Старо село. Завършила е висше образование в ВПИ – Шумен през 1992 г. Започва като учителка по математика в с. Преславци от 1.09.1989 г. От 1995/96 учебна година работи в СОУ “Й.Йовков” като учителка по математика. От следващата учебна година е в ОУ”Хр.Ботев” Тутракан като учителка по математика и физика, а от 1997/98 г. - възпитателка в средния курс. Сега е учителка по математика. Има придобита четвърта ПКС.

ВЕЛИЧКА ПЕТКОВА ЧЕРНЕВА – 21.04.1957 г. с. Старо село. Завършила е ВПИ – Шумен, специалност физика и математика през 1988 г. Работила е в ЕСПУ “Паисий Хилендарски” – гр.Върбица като възпитателка, в ОУ”Ст.Караджа” – с.Цар Самуил жкато учителка по физика, след това отново в ЕСПУ “П.Хилендарски” – Върбица, като учителка по математика в среден и горен курс. В СОУ”Хр.Ботев” Тутракан постъпва на 18.09.2003 г. (с 22 г. педагогически стаж) като възпитателка в средния курс, замествайки Виолета Тодорова до 12.01.2004 г., когато титулярката се завръща. От 16.09.2004 г. до 1.09.2005 г. замества възпитателката Диана Цвяткова, а от 12.09.2005 г. е възпитателка в средния курс на безсрочен договор. През учебната 2007/08 г. ползва едногодишен неплатен отпуск за да замества отсъстваща по майчинство учителка по математика в СОУ “Й.Йовков” – Тутракан, а следващата година напуска и остава на работа в СОУ “Й.Йовков”.

ИВАН ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ – 6.08.1970 г. с. Белица. Завършил е ШУ – Шумен през 1998 г. специалности физика и математика и ПКС в Департамента за усъвършенстване на учители към СУ “Климент Охридски” през 2002 г. – магистратура физика и математика. Работил е във фирма “Силома” – Силистра, в СПИ “Хр.Ботев” с. Варненци, СПУ “Й.Йовков” Тутракан. От 11.09.2009 г. е учител по математика в СОУ”Хр.Ботев” Тутракан. Има четвърта ПКС.

Информатика и информационни технологии

ГАЛЯ ВЕЛИКОВА ДУШЕВА – има висше образование по математика и информатика.

ДЕАНА ИВАНОВА СЪБЕВА – 25.08.1972 г. гр. Разград. През 1998 г. завършва РУ “А.Кънчев” – Русе, специалност “Компютърна техника”. През 2000 г. завършва следдипломна квалификация по английски език към Икономическия университет Варна. От 1.09.1998 г. до 2.04.2001 г. работи в общинска служба за социално подпомагане – Тутракан. От 18.09.2001 г. става учителка по информатика и инфомационни технологии. На 7.09.2006 г. напуска поради преселване в Разград, където също започва работа като учителка по информатика и инфомационни технологии.

АННА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА – 3.11.1973 г. Тутракан. Завършила е задочно висше образование в ШУ – Шумен през 2002 г. по специалностите физика и химия. Записала е задочно в РУ – Русе специалности информатика и компютърни технологии, които завършва през 2004 г. Работила е по няколко месеца в ООД “Трансмариска” Тутракан, ООД „Астраком” Тутракан, СОУ “Й. Йовков”, СПИ “Хр. Ботев” с. Варненци, ЕТ “Кандида” Тутракан. От 21.10.2003 г. е преподавател по информатика и инфомационни технологии в СОУ “Хр.Ботев” Тутракан. Има пета ПКС.

СНЕЖАНА ИВАНОВА ДАНЧЕВА – 25.09.1976 г. Тутракан. Завършила е СОУ “Й.Йовков” Тутракан “Оператор в шевното производство” през 1994 г. Работила е като шивачка, бригадир и технолог в ЕТ “Милстеф”90 и като изчилител в същата фирма – 4 години. От 10.01.2005 г. започва работа в СОУ”Хр.Ботев” Тутракан като учителка по практика “Технология на облеклото”, замествайки Виляна Бъчварова. От 15.09.2005 г е на самостоятелно място. От 26.08.2005 г. е приета задочно обучение в РУ – Русе специалност “Автоматика, йнформационна и управляваща техника”. През 2007 г. записва курс за педагогическа правоспособност, койтго завършва през 2008 г. По практика е учителка 2 г. 6 м. След това е учителка по информатика и инфомационни технологии от 15.09.2007 г. Дипломира се на 26.07.2010 г.

ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ПЕТКОВ – 11.05.1984 г. Тутракан. Завършил е средно образование в Техникум по електротехника – Русе през 2002 г. – Съобщителна техника, профил “Строителство и експлоатация на съобщителни системи”. От 1.10.2006 г. е учител по информатика и инфомационни технологии в СОУ”Хр.Ботев” Тутракан, а от 1.09.2007 г. е ръководител на компютърен кабинет в същото училище.

Физика

ГЕОРГИ ИВАНОВ РАДУЛОВ – 8.04.1942 г. с. Пожарево. Започва като нередовен учител в с.Пожарево на 1.02.1962 г. до 4.07.1962 г. След завършване на ИПУ – Шумен се завръща в с. Пожарево като учител по математика и физика от 1.09.1965 г. до 20.09.1967 г. Тогава се премества като учител по математика и като зам.директор в НП “Ст.Караджа” – Тутракан, където работи 10 г. до 31.08.1977 г. След това е учител по физика в ОУ”Хр.Ботев” Тутракан до пенсионирането си 8.04.1999 г.

Биология

ИВАНКА НИКИФОРОВА ГАНЕВА – 21.02.1942 г. с. Тръстеник, Плевенско. Завършила е ИПУ – Шумен през 1966 г. специалности биология, химия, география, рисуване и трудово обучение. От 1965/66 г. е учителка по биология в средния курс на СПУ “Й.Йовков”, а от 1977/78 г. в ОУ”Хр.Ботев” Тутракан. През 1984/85 г. става възпитателка в средния курс до 1989/90 г. когато се пенсионира. Наградена е с орден “Кирил и Методий” – III степен през 1981 г. Била е базова учителка по внедряване на ново учебно съдържание.

КРЪСТИНКА ИВАНОВА ГРАДИНАРОВА – 16.08.1946 Г. Тутракан. Завършила е висше образование в СУ “Климент Охридски” през 1973 г. специалности биология и химия. Работила е в НП “Ст.Караджа”, в СПУ “Й.Йовков” като възпитателка в средния курс до 1977 г., а след това остава в ОУ”Хр.Ботев” Тутракан на същото работно място. От началото на 1982/83 г. се преселва в гр. Силистра, където става учителка по биология, после експерт по биология в РИ на МОН – Силистра. В момента е пенсионерка.

МИНКА ПЕТРАКИЕВА СТОЯНОВА – 2.02.1953 г. с. Старо село. От 1.09.1972 г. до 31.08.1973 г. е била възпитателка в средния курс на ОУ с.Нова Черна. От 1.09.1976 г. в продължение на три години е била дружинен ръководител – първата в НП “Ст.Караджа”, следващите две в ОУ”Хр.Ботев” Тутракан. От 1.09.1979 г. е възпитателка в средния курс на същото училище. Има полувисше образование, специалности биология, химия, география и дружинен ръководител. Напуска на 10.11.2006 г. и заминава на работа в Гърция.

ЦВЕТА КОСТАДИНОВА ГЕНОВА – 31.01.1953 г. с. Варненци. Преди да стане учителка е била касиер в ОбНС Тутракан. Педагогическата си практика започва в ОУ”Хр.Ботев” – с.Варненци като възпитателка през 1972/73 г. В продължение на 4 години (от 1.09.1977 г.) е учителка по биология в същото училище. През 1981/82 г. е специалист на ОСНП – Силистра със седалище в Тутракан. От 15.09.1982 г. е възпитателка в средния курс на ОУ”Хр.Ботев” Тутракан , а от 1.02.1985 г. - учителка по биология. Има втори клас-квалификация. От 1.09.2010 г. е пенсионерка.

СИЙКА СТРАХИЛОВА МИНЧЕВА – 12.05.1960 г. с.Петокладенци, Плевенско. Завършила е ИПУ – Силистра през 1982 г. специалности биология, химия, физическо възпитание. През 1983/84 г. постъпва в ОУ”Хр.Ботев” Тутракан като възпитателка в средния курс. Напуска в края на 1984/85 г. и заминава за гр. Силистра.

СУЗАНА ИЛКОВА НЕШЕВА – 19.11.1965 г. Тутракан. Завършила е висше образование в ИПУ – Шумен специалности биология и химия през 1987 г. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан постъпва през 1987/88 г. като учителка по биология. През  1989/90 г. е в отпуск по майчинство. Става директор на училището в с. Суходол, след това началник на Бюро по труда – Тутракан.

АТАНАСКА МАРИНОВА МИНЧЕВА – 8.01.1943 г. с. Старо село. Завършила е СУ “Климент Охридски” през 1976 г. специалности биология и химия. Била е директор на Пионерския дом и на организационна работа. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан работи като възпитателка  в средния курс от м.09.1990 г. до края на учебната година на мястото на отсъстващата по майчинство Росица Кичукова. След това става възпитателка в с. Варненци.

ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА ГЕНОВА – 25.10.1971 г. Тутракан. Завършила е полувисше образование в ИПУ “Д.Михайлов” Силистра, специалности химия, физика и трудово обучение през 1989 г. През 1994 г. завършва ШУ – Шумен – магистър по физика и химия.През 1998/99 г.е  работила като възпитателка в ОУ”Хр.Ботев” с. Шуменци. От 18.09.2001 г. замества Минка Петракиева като възпитателка в прогимназиалния етап на ОУ”Хр.Ботев” Тутракан до 08.09.2006 г. След това отива на работа в СОУ “Й.Йовков” Тутракан.

ДИАНА СЕРАФИМОВА ЦВЯТКОВА – 13.12.1972 г. с. Варненци. Завършила е ПИ -Силистра през 1994 г. със специалности биология, химия и рисуване. През 1998 г. завършва висше образование в ШУ – Шумен – магистър по биология и химия. През 2003 г. завършва професионална квалификация “Учител по английски език” в РУ „А.Кънчев” – Русе. Работила е от 1994 г. до 2003 г. в СПИ “Хр.Ботев” с.Варненци. В СОУ “Хр.Ботев” Тутракан работи от 1.10.2003 г. до 1.09.2005 г. като учителка по биология, замествайки Цвета Генова и като възпитателка в прогимназиалния етап.

ДАРИНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА – 8.07.1955 г. с. Белица. Завършила е ИПУ - Силистра през 1977 г. специалности биология, химия, георгафия и физическо възпитание. От 1977 г. до 2002 г. преподава биология, химия и география в ОУ “Хр.Ботев” с. Шуменци. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан работи от 11.09.2002 г. като възпитателка в ПИГ в с. Шуменци, после като възпитателка в ПИГ в училището и като учителка по география и биология

Химия

ВАСИЛКА ЦОНЕВА РУСЕВА – 17.04.1945 г. с. Зафирово. Завършила е ИПУ – Шумен през 1965 г. специалности биология, химия и география. Била е учителка по химия в ОУ”Хр.Ботев” Тутракан през 1977/78 г. На нейното място през следващата година постъпва Мария Кирякова.

ЕЛЕНКА ВСЕВОЛОДОВА ИНЮТИНА - Завършила е СУ “Климент Охридски” през1977 г. специалност химия. Била е възпитателка в средния курс на ОУ”Хр.Ботев” Тутракан през 1977/78 г.

МАРИЯ ДИМИТРОВА КИРЯКОВА – 25.03.1955 г. Тутракан. Завършила е ВПИ – Шумен през 1986 г. по специалностите биология и химия. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан започва работа през 1978/79 г. до преместването си в СОУ “Й.Йовков” – Тутракан през 1988/89 г.

КАМЕН ТОДОРОВ ЗМЕЕВ – 29.10.1965 г. Тутракан. Завършил е ВПИ – Шумен през 1992 г. по специалностите химия, биология и физическо възпитание. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан постъпва на 1.09.1988 г. като учител по хими химия.

КАЛИНА СТАНКОВА КАЛИОЛОВА – 22.01.1956 г. с.Стефан Караджа. Завършила е висше образование във ВПИ – Шумен през 1979 г., специалност химия и втора специалност физика. Била е учителка в Специално училище с.Варненци от 28.09.1974 г. до 31.08.1975 г., а от 1.09.1979 г. до 31.08.1987 г. е учителка в интерната в с. Черногор. От 1.09.1987 г. до 15.03.1992 г. е дружинен ръководител в ОУ с.Белица, а от 16.03.1992 г. до 31.08.2007 г. – директор на същото училище. След закриване на ОУ с. Белица от 1.09.2007 г. е възпитателка в прогинмазиалния етап на СОУ “Хр.Ботев” Тутракан до 1.10.2008 г.

История и философия

МАРИАНА РУСЕВА КЪНЕВА – 6.08.1939 г. Тутракан. Завършила е висше образование в СУ “Климент Охридски” през 1968 г. Работила е като възпитателка в общежитието към СПУ “Й.Йовков” – Тутракан, като учителка  по история в същото училище, а от 1977 г. е учителка по история в ОУ”Хр.Ботев” Тутракан до пенсионирането си през 1994 г.

ЦВЕТАН ГОРАНОВ ЛУКАНОВ – 17.09.1936 г. е Горна Митрополия. Завършил е ИПУ – Шумен специалности история и география през 1956 г. Бил е учител и директор на училището в Царев дол. В Тутракан постъпва в СПУ “Й.Йовков” като възп итател в средния курс , след 1977 г. остава на същата длъжност в ОУ”Хр.Ботев” Тутракан. Починал при автомобилна катастрофа на 14.08.1983 г.

ТЕМЕНУЖКА КРЪСТЕВА ПЕТРОВА – 25.11.1954 г. Тутракан. Завършила е ВТУ “Св.св. Кирил и Методий” през 1980 г. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан ри катон възпитателка, замествайки Галина Сулай, през 1980/81 г. и като учителка по история през 1982/83 и 1983/84 г. След това отива на работа в Историческия музей – Тутракан.

РУМЯНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА – 8.12.1955 г. Тутракан. От 1.09.1977 г. до 18.09.1979 г. е в ЕСПУ “Й.Йовков” – Тутракан. От 18.09.1979 г. става дружинен ръководител в ОУ”Хр.Ботев” Тутракан до 1.09.1984 г. Глед това е възпитателка в средния курс. През втория срок на 1993/94 г. става учителка по история  в средния курс.

ДИМИТЪР НЕДЕЛЧЕВ МАРИНОВ – 3.10.1956 г. с. Търновци. Завършил е ВТУ “Св.св. Кирил и Методий” през 1986 г. Работил е в СОУ “Й.Йовков” – Тутракан до 1992 г., когато се премества в ОУ”Хр.Ботев” Тутракан. Преподава история и философия до 1996 г. Тогава постъпва на работа в Областната администрация – Русе като главен експерт.

ДИМИТРИНА ДИМИТРОВА РАШЕВА – 6.09.1949 г. с. Нова Черна. Завършила е ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”, специалност история през 1985 г. През 1992 г. завършва УНСС – София – “Маркетинг и бизнес в културата”. Била е секретар на ОНЧ “Н.Й.Вапцаров” – Тутракан до м.12.1995 г. От 1.09.1996 г. е учителка по история и философия в ОУ”Хр.Ботев” Тутракан до пенсионирането си на 1.09.2009 г. Има пета ПКС. От 1.09.2009 г. работи като учителка по история до 28.06.2010 г. От 15.09.2010 г. до 30.12.2010 г. замества Виолета Малчева като учителка по практическо обучение в икономическите паралелки на СОУ “Хр.Ботев” Тутракан

МАРГАРИТА КОЛЕВА ДИМИТРОВА – 2.07.1956 г. Тутракан. Завършила е е висше образование през 1985 г. във ВТУ – В.Търново          - специалност история. От 1978 г. до 1984 г. е дружинен ръководител в ЕСПУ “Й.Йовков”. От 1984 г до 2010 г. е преподавател по история в СОУ “Й.Йовков”, а от 2010 г. в СОУ”Хр.Ботев” Тутракан. На 11.02.1994 г. завършва очно-задочна специализация в ИПКУ – Варна и на 7.04.1994 г. защитава успешно втори клас-квалификация.

География

СТЕФАНКА АТАНАСОВА ПАУНОВА – 11.05.1939 г. Тутракан. Завършила е полувисше образование в ИПУ – Шумен през 1958 г. със специалности география, биология, химия, рисуване и трудово обучение. Започва като учителка в ОУ”Хр.Ботев” Тутракан през 1962 г., от 1965 г. саботи в СПУ “Й.Йовков”, а от 1977 г. пак е в ОУ”Хр.Ботев” Тутракан, където се пенсионира през 1994 г. Тя е първата учителка в Тутракан, завоювала втори клас-квалификация.

ВАЛЕНТИНА ЗЛАТЕВА ДИМИТРОВА – 29.01.1965 г. Завършила е ИПУ – Силистра през 1987 г., а след това ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”, специалности история и география. През 1987 -1989 г. е учителка в с. Белица, през 1989/90 г. – в с. Преславци. От 1990 г. е възпитателка, а от м.05.1993 г. - учителка  по география в ОУ”Хр.Ботев” Тутракан. Била е базова учителка по внедряване на ново учебно съдържание. Има четвърта ПКС.

Музика и пеене

ЛАЗАРИНА СПАСОВА ДИМИТРОВА – 9.07.1942 г. с. Варненци. Завършила е ИПУ – Шумен през 1964 г. специалности български език и литература, руски език, история и пеене. Първите две години преподава български език и литература в ОУ”Хр.Ботев” Тутракан. След това е учителка  по музика в СПУ “Й.Йовков”, а след 1977 г. остава в ОУ”Хр.Ботев” Тутракан до пенсионирането си на 1.06.1997 г. За високи постижения в урочната и извънурочната дейност е наградена с орден “Кирил и Методий” II степен. Носител е на втори клас-квалификация и е удостоена със званието “старши учител”. Била е базова учителка по внедряване на ново учебно съдържание.

ВАНЯ КИРИЛОВА ПЕТРОВА – 3.05.1954 г. Тутракан Завършила е ИПУ – Силистра през 1978 г. специалности биология, химия, география и пеене. От 1983/84 г. е учителка в ОУ”Хр.Ботев” Тутракан, като преподава в смесена катедра – биология, география и музика. През учебните 1985/86 и 1990/91 г. е възпитателка в средния курс. Три години (от 1991/92 до 93/94) замества отсъстващата по майчинство учителка-логопед Валентина Кирилова. Следващата учебна година е в СОУ “Й.Йовков”.

ВАЛЕНТИНА ИЛИЕВА ТОДОРОВА – виж педагогически съветници.

Физическо възпитание

ЛЮДМИЛ СПАСОВ ЯНКОВ – 12.10.1947 г. с. Юпер, Разградско. Завършил е ВИФ – София през 1976 г. Като учител по физкултура в ОУ”Хр.Ботев” Тутракан работи от 1.09.1977 г.до края на учебната 1981/82 г., когато оглавява отдел “Просвета” в Тутракан. Сега е бизнесмен.

МИХАИЛ АТАНАСОВ ЛИСКОВ – 14.05.1950 г. с. Черногор. Завършил е ВИФ – София през 1978 г. Започва като учител по физкултура от 1.09.1977 г. в с. Черногор. От 29.09.1981 г. и до 4.01.1982 г. работи в металургично предпиятие. След това е възпитател в общежитие към ЕСПУ “Й.Йовков” – Тутракан. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан работи като учител по физкултура от 1.09.1982 г.

МАРИЙКА ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА – 26.08.1963 г. Тутракан. Завършила е полувисше образование в ИПУ – Силистра през 1984 г. специалности математика, физика и физкултура. Била е учителка по физкултура през учебната 1987/88 г. Сега е учителка по физика и математика в СОУ “Й.Йовков” – Тутракан.

АНЕЛИЯ КРУМОВА ИВАНОВА – 16.03.1968 г. Тутракан. Завършила е ИПУ – Силистра със специалности физика, химия и физкултура. Започва на 1.09.1989 г.в ОУ”Хр.Ботев” Тутракан като възпитателка, а от следващата година е учителка по физкултура.

САШКО НИКОЛОВ ЗМЕЕВ – 3.01.1964 г. Тутракан. Започва учителската си практика в ОУ”Хр.Ботев” Тутракан през 1991 г. на мястото на отсъстващата по майчинство Анелия Иванова. Работи в продължение на две години, след което става учител в УСШ – Тутракан по борба, а по-късно и нейн директор до преминаването на школата към ОДК.

ГАЛИНА СТЕФАНОВА СПАСОВА – 3.11.1977 г. гр.Габрово. Завършила е ШУ- – Шумен през 2007 г. специалност физическо възпитание. От 2003 г. до 2007 г. е управител на собствена фирма, от 1.01.2007 г. до 30.04.2008 г. е технически секретар в “МЦ св. Ив. Рилски”. В СОУ”Хр.Ботев” Тутракан работи от 16.09.2008 г. като учителка по физическо възпитание.

Изобразително изкуство

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ГАНЕВ – 13.03.1934 г. с. Черна, Румъния. Завършил е полувисше образование в ИПУ – Шумен през 1966 г. със специалности биология, химия, география, рисуване и трудово обучение. Бил е учител по рисуване в НП “Ст.Караджа”, а след 1977 г. постъпва като учител по изобразително изкуство в ОУ”Хр.Ботев” Тутракан и работи до пенсионирането си през 1993 г. Много добър художник. Бил е базов учител по внедряване на ново учебно съдържание. Негови ученици са представяли себе си и училището изключително добре на изложби от окръжен и републикански мащаб.

КИРО МИНЧЕВ КИРОВ – 26.10.1937 г. с.Царев дол. Завършил е полувисше образование в ИПУ – Шумен през 1966 г. със специалности биология, химия, география, рисуване и трудово обучение. Започва работа като агроном в ОТКЗС от 1.08.1963 г. От 1.09.1964 в продължение на две учебни години е директор на ОУ”Хр.Ботев” – с. Царев дол. Следващата 1966/67 г. е зам.директор на НП “Ст.Караджа” – Тутракан, където преподава география. През 1968 г. е избран за секретар на ГК на ДКМС и работи до 1970 г. От 1971 до 1974 г. е зам.председател на ТКЗС “Хр.Ботев” – Тутракан. Следващите три години до 1977 г. е секретар на ОбНС – Тутракан. От 1977 г. до 1979 г. е възпитател в ОУ”Хр.Ботев” Тутракан. От 1979 до 1984 г. е зам.председател на РПК “Наркооп” – Тутракан. От 1.04.1985 г. е възпитател в ОУ”Хр.Ботев” Тутракан, а от 1994/95 г. е учител по изобразително изкуство до пенсионирането си на 1.11.1997 г.

ВЕСЕЛИН РАДОСЛАВОВ НИКОЛОВ – 8.01.1965 г. с. Сливо поле, Русенско. Завършил е висше образование във ВТУ “Св.св. Кирил и Методий” през 1992 г. със специалност преподавател по изобразително изкиство и естетика. Работил е в АПК с. Сливо поле, Русенско, Общински съвет за култура – Сливо поле. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан работи като учител по изобразително изкуство до 1.09.2001 г., когато заминава за гр.Русе.

НАДЕЖДА МИНЧЕВА ПЕТРОВА – 28.08.1968 г. Тутракан. Завършила е ИПУ Станке Димитров през 1989 г., специалности тудово обучение и изобразително изкуство. Работила е в МУЦТПО и СОУ “Й.Йовков”. Била е доста време безработна. От 15.09.2000 г. е учителка по изобразително изкуство в ОУ”Хр.Ботев” Тутракан.

Трудово обучение

ВЕНЕЛИН ЛЮБОМИРОВ ТРУШЕВ – 14.07.1935 г. с. Байкал,Плевенско. Завършил е ИПУ в гр. Станке Димитров през 1963 г. специалност трудово обучение. Бил е учител по трудово обучение в СПУ “Й.Йовков”, а след 1977 г. остава като такъв в ОУ”Хр.Ботев” Тутракан до 1982/83 г., след което става възпитател в общежитието на СПИ – с. Варненци и там сед пенсионира.

НИКОЛА СТОЯНОВ СИГМЯНОВ – 14.07.1945 г. Тутракан. Завършил е ИПУ в гр. Станке Димитров през 1976 г. Бил е учител по трудово обучение в СПУ “Й.Йовков”, а след 1977 г. остава като такъв в ОУ”Хр.Ботев” Тутракан до края на 1979/80 г., когато отива на ротива на работа в СССР. Отново е учител по трудово обучение в ОУ”Хр.Ботев” Тутракан от 1983 г. до 1986 г. Тогава учителите по трудово обучение се отделят в ново звено – МУЦТПО.

МАРИЯ СТЕФАНОВА ИВАНОВА – 7.05.1953 г. с. Цар Самуил. Завършила е ИПУ в гр. Станке Димитров специалност трудово обучение и рисуване. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан работи като учителка по трудово обучение само през учебната 1978/79 г. и заминава в с. Бръшлян, Русенско.

ИВАН ИЛИЕВ НИКОЛОВ – 17.04.1940 г. с. Кладоруб, Видинско. Завършил е ИПУ в гр. Станке Димитров през 1972 г. специалност трудово обучение и рисуване. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан постъпва като възпитател в средния курс от 1.09.1978 г. През 1982/83 г. и следващата е възпитател в общежитието, след което отново е възпитател в средния курс. Напуска града през 1988 г. и отива в родното си село. Починал е през 2008 г.

ВЕЛИКО НИКОЛОВ БИВОЛАРОВ – 5.11.1936 г. с. Попина, Силистренско. Завършил е ИПУ в гр. Станке Димитров през 1966 г. специалност трудово обучение и рисуване. Преподавал е в горния курс на СПУ “Й.Йовков” по дървообработване с вътрешна архитектура. От 1.09.1979 г. до 1982/83 г. работи като учител по трудово обучение в ОУ”Хр.Ботев” Тутракан, след което заминава за гр. Силистра. Починал е.

ВЪРБАН МИХАЙЛОВ ВЪРБАНОВ - Завършил е ИПУ в гр. Станке Димитров през 1979 г. специалност трудово обучение и рисуване. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан работи като учител по трудово обучение от 1979 г. до 1986 г., когато е преназначен в МУЦТПО. След това се премества в гр. Силистра.

ДИМИТЪР ВЕЛИКОВ ЦОНЕВ - 24.06.1944 г. Завършил е ВССИ – Пловдив през 1973 г. специалност агроном. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан работи като учител по трудово обучение и води раздела “Селскостопански труд” от 1981/82 г. до 1982/83 г., след което отива на работа в Об трудово обучениещинската станция на младите агробиолози.

ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ ШЕРБАНОВ – 12.02.1960 г. Тутракан. Завършил е ИПУ в гр. Станке Димитров през 1963 г. специалност трудово обучение и рисуване. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан работи като учител по трудово обучение от 1983/84 г. до 1985/86 г., когато е преназначен в МУЦТПО. В момента не е учител.

ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВА ДИМИТРОВА – 19.08.1946 г. с. Стрелча, Пазарджишко. Завършила е ВССИ – Пловдив през 1972 г. специалност агроном и педагогическа правоспособност. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан е от 1983/84 г. до 1985/86 г. когато е преназначена в МУЦТПО.

РУМЯНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА – 4.11.1964 г. с. Белица. Завършила е ИПУ – Станке Димитров през 1984 г. специалности – трудово обучение и изобразително изкуство. От 1984 г. до 1987 г. е учителка по трудово обучение в ЕСПУ “Й.Йовков” Тутракан, след това 20 години е учителка по трудово обучение в МУЦТПО. От 1.09.2007 г. е учителка по труд и техника и изобразително изкуство в СОУ”Хр.Ботев” Тутракан.

Учители по теория в СПТУ

Инж. ДИМИТЪР НЕДЕЛЧЕВ ТОДОРОВ – 28.09.1962 г. с. Белица. Завършил е ВТУ “А.Кънчев” гр. Русе през 1987 г. специалност машинен инженер. Води обучението по теория в новооткритите паралелки СПТУ по машиностроене през учебната 1989/90 г.

Инж. МИЛКА ПЕТРОВА ГВОЗДЕЙКОВА - 14.02.1951 г. с. Крушето, В.Търновско. Завършила е ВМИ – Варна през 1976 г. специалност технология на машиностроенето и металите. От 4.10.1976 г. до 15.07.1980 г. е работила във фабрика “Славянка” – Тутракан. От 1.09.1980 г. до 31.08.1990 г. е учителка  по теория в УПК към ЕСПУ “Й.Йовков” , а от 1.09.1990 г. е учителка по теория в паралелките СПТУ. Починала е на 16.01.2003 г.

Инж. КИРИЛКА КОСТАДИНОВА ИЛИЕВА – 2.12.1955 г. с. Ленково, Плевенско. Завършила е ВИМЕСС – Русе през 1979 г. машинен инженер специалност двигатели с вътрешно горене. От 5.09.1979 г. до 8.08.1988 г. работи във фабрика “Славянка” – Тутракан. От 1.09.1988 г. до 31.08.1990 г. е учителка по теория в УПК към ЕСПУ “Й.Йовков”, а от 1.09.1990 г. 2004 г. е учителка по теория в паралелките СПТУ. Сега не е учителка.

Инж. МАЯ ЛЮБОМИРОВА ХАРДАЛОВА – 24.05.1965 г. Тутракан. Завършила е ВМЕИ – Варна през 1990 г. по специалността технология на металите и металообработваща техника. Била е учителка по теория на професията през учебната 1991/92 г. Заминава за гр. Бургас.

Инж. МАРГАРИТА СТОЯНОВА СТОЯНОВА – 19.04.1973 г. Тутракан. Завършила е висше образование в РУ “А.Кънчев” Русе през 2000 г., машинен инженер, специалност “Технология и организация на автомобилния транспорт”. Работила е във ВиК – Силистра като инкасатор-касиер, в ЦДГ “Славянка” като помощен персонал. От 23.09.2002 г. до 1.09.2003 г е учителка по теория в паралелките СПТУ по машиностроене, замествайки Кирилка Илиева. След това работи извън системата на образованието.

Инж. ПЕНКА ВЕЛИКОВА ИВАНОВА – 14.04.1963 г. с.Юделник, Русенско. Завършила е ВТУ “А.Кънчев” – Русе през 1989 г. специалност технология на машиностроенето и металорежещи машини. От 16.10.1989 г. до 1.08.1994 г. е работила като технолог в “Терма” АД – Тутракан. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан постъпва на работа като учителка по теория на професията в паралелките СПТУ на 1.09.1997 г. След това става учителка по информатика в СОУ “Й.Йовков” Тутракан.

Инж. РУМЯНА ТРИФОНОВА МАРИНОВА – 9.06.1971 г. Тутракан. Завършила е висше образование  в Техническия университет – Габрово през 1997 г., специалност “Техника и технология на текстила и облеклото”. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан работи през 2001/2002 г. като учителка по материалознание и технология на облеклото на лекторски начала, а през следващата 2002/2003 година е на редовно учителско място. На 1.09.2003 г. напуска и работи в собствен бизнес.

Инж. ИВЕЛИНА ДИМИТРОВА МИНЧЕВА – 1.02.1966 г. гр.Кнежа, област Враца. Завършила е ВМЕИ – Габрово през 1993 г. специалност “Техника и технология на текстила и облеклото”. Има придобита допълнителна квалификация “Текстилен дизайн” и педагогическа правоспособност. Работила е в МУЦТПО Тутракан – 1 месец. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан постъпва на работа на 10.02.2003 г. като учителка  по теория на паралелките “Технология на облеклото”, замествайки Румяна Трифонова. От следващата учебна година е на самостоятелно работно място. Напуска на 2.10.2008 г.

ВИОЛЕТА ЙОРДАНОВА МАЛЧЕВА – 14.04.1963 г. с. Царев дол. Завършила е висше образование в УНСС – София през 1997 г. специалност “Мениджмънт и маркетинг”, квалификация “Икономика”. Работила е в ОУ”Хр.Ботев” с. Шуменци като учителка по математика от м. 09.1982 г. до м. 05.1983 г., От 1985 г. до 1997 г. е деловодител в Районен съд Тутракан, от 1997 г. до 1999 г. – счетоводител в ЕТ “Сократес” Тутракан. От 1.09.2000 г. до 9.08.2004 г. е началник отдел “Финанси” в Община Тутракан. От 1.09.2004 г. е учителка по икономически дисциплини в СОУ”Хр.Ботев” Тутракан.

МИЛЕНА ДИМОВА ИВАНОВА – 29.08.1977 г. Тутракан. Завършила е висше образование в УНСС – София, специалност “Икономика и управление на индустрията” през 2000 г. От 1999 г. до 2002 г. е била счетоводител на 5 фирми от гр. Тутракан. От 26.11.2001 г. е преподавател по теория в икономическите паралелки на ОУ”Хр.Ботев” Тутракан. През 2003 г. придобива учителска правоспособност в РУ „А.Кънчев” – Русе. Напуска учителската професия на 15.02.2007 г. и работи в собствена счетоводна къща в Тутракан.

ДАНИЕЛА СТОЯНОВА ГВОЗДЕЙКОВА – 28.05.1975 г. гр. Горна Оряховица. Завършила е висше образование в СА “Д.Ценов” гр. Свищовпрез 1997 г. специалност “Социално и застрахователно дело” и “Финанси- Банково дело”. Работила е като специалист ПУЗ към Бюро по труда Тутракан от 2812.1996 г. до 2.06.1997 г. От 1.06.1998 г. до 5.01.2004 г. е счетоводител в ЕТ “ЕС-ЕМ-ДЕ-ЕМ” – Тутракан. От 19.01.2004 г. работи в ЗД “Евроинс” АД Тутракан до 30.09.2005 г. става учителка по теория в икономическите паралелки на СОУ “Хр.Ботев” Тутракан. До 23.07.20010 г. Сега се занимава със собствен бизнес.

ДИМИТЪР ПЕЕВ НИКОЛОВ – 3.09.1961 г. с. Цар Самуил. От 1983 г. до 1987 г. работи в АПК – Тутракан, после в с. Н.Черна до 1989 г. От 1989 г. работи в ЗК – с. Нова Черна до 1992 г. Същата година завршва висше образование в ВФСИ “Д.Ценов” – Свищов специалност “Икономика и управление на селското стопанство”. От 1992 г. до 1994 г. е управител на “Рибно стопанство”. През 1994 и 1995 г. е на работа в Бюрото по труда в Тутракан. Тогава завършва и квалификация по финансов мениджмънт. От 1995 г. до 1999 г. е кмет на с. Нова Черна. През 2001 г е ЗАТС в ОУ “Св.св. Кирил и Методий” с. Нова Черна, а през 2002 г. работи в Агрофирмата в с. Н.Черна. от 5.09.2003 г. постъпва в СОУ “Хр.Ботев” Тутракан като учител по теоретичните предмети в икономическите паралелки. Напуска по собствено желание на 24.05.2008 г.

МИЛЕН ОГНЯНОВ БАКЪРДЖИЕВ – 24.03.1978 г. Тутракан. Завършил е висше образование в СА “Д.Ценов” гр. Свищов през 2003 г. специалност “Финанси”, специализация “Финансово дело”. От 01.1999 г. до 03.1993 г. е работил като дежурен в “Гражданска защита” при Община Тутракан. От януари до юни 2004 г. е младши експерт “Социално подпомагане” към Дирекция “СП” гр.Тутракан. от 15.02.2007 г. до 16.07.2007 г. е учител по икономика в СОУ”Хр.Ботев” Тутракан. От 17.09.2007 г. отново е учител по икономика в същото училище до 1.02.2009 г., когато напуска по собствено желание. От април до октомври 2009 г. е административен секретар на ПП ГЕРБ за община Тутракан. От 1.09.2010 г. е учител практическо обучение по икономика в СОУ”Хр.Ботев” Тутракан.

МАРГАРИТА ИВАНОВА КОСУЛИЕВА – 29.04.1969 г. Тутракан. Завършила е висше образование  във ВТУ “Св.св. Кирил и Методий” през 2008 г. специалност “Счетоводство и контрол”. Работила е предимно в ЗРЧ “Истър” и “Славянка” Тутракан. В СОУ “Хр.Ботев” Тутракан започва работа на 25.02.2009 г. като учител по теория на икономическите паралелки до 16.07.2009 г. От 15.09.2009 г. до 1.10.2010 г. отново работи като учител по теория на втори трудов договор.

СТОИМЕН НЕНОВ ТОДОРОВ – 27.11.1982 г. Тутракан. Завършил е РУ „А.Кънчев” – Русе, специалност “Маркетинг” през 2008 г. От 6.11.2008 г. постъпва на работа в СОУ “Хр.Ботев” Тутракан като учител по теория в икономическите паралелки, замествайки Виолета Малчева до 13.12.2008 г.

ИВЕЛИНА КАЛИНОВА ХРИСТОВА – 3.12.1973 г. Тутракан. Завършила е РУ „А.Кънчев” - Русе през 2010 г. специалност „Стопанско управление”. В СОУ”Хр.Ботев” Тутракан работи от 1.09.2010 г. като учителка теоретично обучение по икономика. Преди това е работила в МБАЛ Тутракан като технически секретар от 2008 г. до 2010 г.

Учители по практика в СПТУ

ЛЮБЕН ХИЧКОВ ПЕТКОВ – 25.12.1956 г. Гр. Шумен Завършил е полувисше образование в ИУП – София през 1981 г. специалност студена обработка на металите. Работил е в ЗИЕНО – Шумен от 1.081975 г. До 13.09.1975 г. и от 2.11.1977 г. до 26.07.1978 г. В “Терма” – Тутракан работи месец и половина до 19.09.1978 г. От 20.09.1978 г. до 31.08.1990 г. е учител по практика в ЕСПУ “Й.Йовков”, до 30.11.1994 г. – в МУЦТПО и от 1.12.1994 г. е учител по практика – стругарство – в паралелките СПТУ по машиностроене към ОУ”Хр.Ботев” Тутракан. Работи до закриването на специалността през 2004 г. след което постъпва отново в “Терма” АД – Тутракан.

ЙОРДАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ – 12.06.1953 г. с. Варненци. Завършил е полувисше образование в ИУП – Габрово през 1977 г. специалност шлосер-монтьор. Работил е като технолог в “Терма” АД – Тутракан от 24.11.1973 г. до 11.09.1975 г. Учител по практика е в ЕСПУ “Й.Йовков” от 1.09.1977 г. до 31.08.1990 г., до 30.11.1994 г. – в МУЦТПО и от 1.12.1994 г. е учител по практика – стругарство – в паралелките СПТУ по машиностроене към ОУ”Хр.Ботев” Тутракан. Работи до закриването на специалността през 2003 г. Известно време е безработен, след което става портиер в Общината.

ВАСИЛ ДИМИТРОВ КЕШИШЕВ – 4.09.1942 г. с.Кайнарджа, Силистраенско. Завършил е Институт за учители по практика в гр. Габрово през 1969 г. специалност шлосерство. Веднага започва работа като учител по практика в СПТУ по машиностроене в гр. Силистра и работи 25 г. През 1996/97 и 1997/98 г. учителства в с.Голеш и с.Зарник. В паралелките СПТУ по машиностроене към ОУ”Хр.Ботев” Тутракан работи като учител по практика – шлосерство от 16.09.1998 г. до 4.09.1999 г. когато се пенсионира. 

ВИЛИЯНА РУСЕВА БЪЧВАРОВА – 28.10.1978 г. гр. Силистра.. Завършила е средно образование в СПТУ по текстил гр. Силистра, а висше образование в “Колеж за учители по практика” към Техническия университет гр. Сливен, специалност “Технология на текстила и облеклото” през 1999 г. Работила е 2 години и 10 месеца в “Трансмариска – 69”АД като ОТТК. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан работи като учителка по практика на специалност та “Технология на облеклото” от 25.09.2002 г. до 1.07.2010 г.

ДЕСИСЛАВА ПЕТКОВА ДЕНЕВА – 22.05.1978 г. Тутракан. Завършила е СПТУ по текстил и облекло в гр.Силистра, специалност “Моделиране и конструиране на облеклото” през 1997 г. В СОУ “Хр.Ботев” Тутракан работи от 15.09.2003 г. до 1.05.2005 г. като учителка по практика на специалността “Технология на облеклото”.

ДАНИЕЛА ПЕТРОВА ЛЮБЕНОВА – 15.12.1978 г. с.Шуменци. Завършила е СПТУ по машиностроена в гр.Елхово през 1997 г. със специалност “Оператор в производството на облекла от тъкани и трикотаж”. В СОУ “Хр.Ботев” Тутракан работи от 28.08.2005 г. до 1.09.2006 г. като учителка по практика на специалността “Технология на облеклото”.

ИВЕЛИНА ТОДОРОВА МИНЧЕВА – 21.02.1973 г. Тутракан. Завършила е СОУ “Й.Йовков” Тутракан през 1991 г. специалност “Оператор в шевното производство”. Работила е в “Трансмариска 69 – АД” като ОТК – технолог. В СОУ “Хр.Ботев” Тутракан работи като учителка по практика на специалността “Технология на облеклото” от 5.01.2006г. до 1.08.2006 г.

 

Нередовни учители

ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА ТЕМЕЛКОВА – 22.03.1962 г. Тутракан. Била е възпитателка в средния курс със средно образование и е замествала Минка Петракиева през 1980/81 г.

ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА ДАСКАЛОВА – 16.02.1964 г. Тутракан. Била е нередовна възпитателка със средно образование в началния курс на мястото на Рабие Арифова през 1982/83 г.

МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА РАДУЛОВА – 11.11.1965 г. Тутракан. Била е със средно образование. Замествала е Янка Ангелова като учителка по български език и литература през 1983/84 г.

ГАЛЯ ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА – 10.03.1965 г. Тутракан. Била е със средно образование. Замествала е Валентина Златева като нередовна възпитателка в средния курс през 1983/84 г.

ГАЛИНА АНГЕЛОВА ДИМЧЕВА – 11.02.1965 г. Тутракан. Има средно образование. Работила е като нередовна възпитателка в помощна паралелка първи клас през учебната 1983/84 г.

МАРИЯ ВЕЛИКОВА СИМЕОНОВА – 17.05.1953 г. Тутракан. Завършила е ИНУ – Шумен през 1976 г. като детска учителка. През 1984/85 г. е възпитателка в помощна паралелка втори клас. След това работи в Общинския пионерски дом. Сега е бизнесменка и се намира в чужбина.

КИНА КРЪСТЕВА РУСЕВА – 9.021960 г. Тутракан. Завършила е ИДНУ- Толбухин през 1980 г. като детска учителка. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан работи през 1984/85 г. като нередовна учителка по български език и литература на мястото на Янка Ангелова.

НИНА ХРИСТОВА КОЛЕВА – 30.04.1965 г. Стара Загора. Завършила е средно спортно училище в гр. Правец през 1984 г. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан работи като нередовна учителка  по физкултура през учебната 1984/85 г.

САВЕНА ДИНЕВА УЗУНСКА – 11.10.1950 г. Тутракан. Биле е нередовна учителка по български език и литература на мястото на Емилия Николова през 1986/87 година.

ВЕСЕЛА ДИМИТРОВА ЕНЧЕВА – 24.03.1964 г. с. Попина, Силистренско. Била е нередовна учителка по български език и литература със средно образование през учебната 1986/87 г.

ДАРИНКА ВЕЛИКОВА БЕЛЧЕВА – 20.08.1956 г. Русе. Завършила е ИДНУ – Толбухин през 1978 г. като детска учителка. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан работи от 1.09.1987 г. с откриването на логопедичния кабинет като нередовен логопед. Следващата година замества Емилия Шербанова – също нередовен логопед.

ЕМИЛИЯ НИКОЛОВА ШЕРБАНОВА – 14.09.1967 г. Тутракан. Завършила е ИДНУ – Толбухин през 1988 г. като детска учителка. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан работи от 1.09.1988 г. до 22.12.1991 г. като нередовен логопед.

ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА БЪЧВАРОВА – 28.09.1969 г. Силистра. Завършила е средно образование в СПТУМ - Силистра през 1987 г. Била е нередовна учителка по физкултура през 1988/89 г.

ВАНЧИ СОФИЯНОВА ЕНЧЕВА – 20.10.1964 г. Тутракан. Завършила е ИДНУ – Толбухинпрез 1984 г. като детска учителка. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан е работила като нередовна възпитателка в средния курс през учебните 1988/89 г. и 1989/1990 г.

КРАСИМИР ПЕТКОВ ДРАГАНОВ – 5.05.1965 г. Тутракан. Работил е като нередовен учител по физкултура през 1992/93 и 1993/94 г. на мястото на отсъстващата по майчинство Анелия Иванова.

МЕТИН АХМЕДОВ МАХМУДОВ – 21.09.1940 г. Русе. Учителствал е в СПУ “Й.Йовков”, бил е секретар на ФД “Дунав” – Тутракан. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан е работил като учител по физкултура, заместващ отсъстващите учители. Починал през 1997 г.

НЕЛИ ИВАНОВА МАНЧЕВА – 9.10.1968 г. Тутракан. Завършила е ППИ - Силистра през 1993 г. специалности химия, физика и трудово обучение. След това завършва ШУ – Шумен, специалности химия и физика. От 1.10.1995 г. става нередовен логопед, замествайки Валентина К. Тодорова, до 1.04.1997 г. Сега е учителка в СОУ “Й.Йовков” Тутракан.

УЧИТЕЛИ И ВЪЗПИТАТЕЛИ, РАБОТИЛИ ПРЕДИ 01.09.1977 г.

В УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” - ТУТРАКАН

ЦВЕТАНКА КАМЕНОВА –

МИЛКА ПАНТЕВА –

НЕЙКО ДЕНЧЕВ ВЪЛЧЕВ – начален учител

МАРА НЕДЯЛКОВА ПЕТРОВА –

ИВАНКА ТЕРЗИЙСКА –

ЕЛЕНА ПЕЕВА –

ВЕСЕЛИНА АНГЕЛОВА ПИКОВА – Русе

АЛЕКО ЯНАКИЕВ –

СТЕФАН МАНДОВ – София

МАРИЯ МАНДОВА – София

ЦАНКА МАРИНОВА –

МАРА КУЛЕВА –

МАТЬО ТОДОРОВ ДИМИТРОВ –

ИВАНКА МОМЧЕВА –

ЕЛЕНЧО ЯНКОВ –

ЕВДОКИЯ ВАСИЛЕВА КИРОВА –

ДАНКА СТ. ТАБАКОВА – начална учителка

ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА БЕЖЕВА – Тутракан, бл. “Русалка”

МАРИЯ ИНДЖЕВА – с. Бръшлен, Рс, дружинен ръководител

ГОСПОДИН ГОСПОДИНОВ –

ВЕСА ПАВЛОВА –

МИНКА ПЕШЕВА – детска учителка

ЙОРДАНКА ПАТАРИНСКА –

РУСКА ИРИНЧЕВА –

ТОДОРКА АЛЕКСАНДРОВА – Силистра

ДИМИТРИЧКА ХРИСТОВА – с. Киченица, Рз

МАРГАРИТА ЦВЕТАНОВА – Русе

ВЛАДИМИР МАНУКОВ – Русе

ИВАНКА ДРАГАНОВА – Тутракан, “Одеса” 11

СТОЯН ЦОНЕВ - Силистра физкултура

АТАНАСКА КИРИЛОВА КЪТЕВА – 4.12.1925 г. с. Кършалево, Кюстендилско.

ЖИВКА СИМЕОНОВА РАШЕВА – детска учителка, инспектор, починала.

МИКА КОВАЧЕВА – Разград, ул.”Ив.Вазов” бл.”Здравец” 4, прогимназиална

МАРИЯ ВАСИЛЕВА ПОМАКОВА – Ловеч, жк.”9-ти септември”, вх.Е,бл.307, история

КУНА ГЕОРГИЕВА МИЛЯНКОВА – в Разград, родом от Волово, до гр.Бяла, начална учителка

ХРИСТО ЛАЛЕВ – Варна, кв.”Младост”, бл.138, вх.1, ет.3, ап.9, физкултура

КАЛИНКА ЛАЛЕВА – Варна, кв.”Младост”, бл.138, вх.1, ет.3, ап.9, начална учителка

МАРА ВЕЛИКОВА – Силистра, ул. “Г.Димитров”, бл.4, ет.1, начална учителка, починала.

ГАЛИНА ПЕТРОВА – Тутракан, “Родопи” 5, детска учителка

ВЕЛИЧКА ПОПОВА – Русе, ул.”Ив.Шишман”, бл. “Фонтан”

НЕНКА ХРИСТОВА ПЕТКОВА – вероятно тя е билая директор на начално училище “Хр.Ботев” – Тутракан през 1947 г., преди Петранка Шивачева.

АТАНАС ПЕТРОВ АНГЕЛОВ – 30.09.1907 г. с. Димча, Севлиевско. Бил е няколко години учител в начално училище “Хр.Ботев” – Тутракан. Заедно със съпругата си Цанка се изселва в София до централната баня.

ЦАНКА АТАНАСОВА ПЕТРОВА - съпруга на Атанас Петров.

ГИНКА ГЕОРГИЕВА ДОЦЕВА –

ГЕОРГИ ДОЦЕВ – вероятно е учител от 1940 г. в начално училище “Хр.Ботев” – Тутракан. След 9.09.1944 г. е платен партиен секретар на околийския комитет на БКП.

ЕВСТАТИ ВАСИЛЕВ ЛОЗАНОВ – 1.08.1928 г. с. Градец, Видинско. В начално училище “Хр.Ботев” – Тутракан е бил начален учител само през 1950/51 г.

ДОНЧО ЙОРДАНОВ ДОНЕВ – В начално училище “Хр.Ботев” – Тутракан е бил начален учител само през 1950/51 г.

ВЕСЕЛА ИВАНОВА КРЪСТЕВА (ПАТАРИНСКА) – 21.09.1941 г., начална учителка. Работила в прогимназиалния курс на ОУ”Хр.Ботев” Тутракан от 1.09.1960 г. до 31.08.1961 г. От 1.09.1961 г. до 29.07.1962 г. е дружиненръководител. Живе в гр.Русе, 7004, ул.”Доростол” 30, бл. “Стрелча”, ет.1, 45-50-64.

ПАВЛИНА ПЕЙЧЕВА – Тутракан, “П.Хитов” 2, начална учителка. Завършила е институт във В.Търново. В начално училище “Хр.Ботев” – Тутракан е постъпила на 26.12.1949 г. и работи 15 г., след което се премества в начално училище “Максим Горки”. Там учителства 16 г. и се пенсионира.

НИКОЛИНА МИЛКОВА – 28.07.1927 г. с. Ставерци, Плевенско. Завършила е 4-годишен курс на педагогическото училище в Силистра през 1947 г. Същшата година започва работа като начална учителка в с. Богданци и работи там до 1953 г. Премества се в Тутракан в турското училище. Следващите 3 години е начална учителка в ОУ”Хр.Ботев” Тутракан. аОт 1957 г. е в начално училище “Л.Каравелов” до 1977 г., когато училището се включва в новооткритото ЕСПУ “Й.Йовков”. Там тя работи до пенсионирането си през 1982 г. В Тутракан живее в бл. “Чайка 1”, вх.Б, ет. 3.

ЕЛИСАВЕТА МАРИНОВА ГУГЛЕВА – 3.09.1945 г. Тутракан. Започва работа като нередовна учителка през ноември 1963 г. в ОУ”Хр.Ботев” Тутракан, замествайки Лазарина Димитрова по български език и литература и пеене. Дружинен ръководител е до 1965 г., след това е възпитателка в НУ “Хр.Ботев” – 1 година. Премества се в СПУ “Й.Йовков” като дружинен ръководител до 1972 г., когато се преселва във В.Търново, кв. “Бузлуджа”, бл. 2, вх. А, тел. (062) 4-14-19.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ АБАДЖИЕВ – 21.08.1900 г. Севлиево. Завършил е педагогическото училище в Севлиево през 1920/21 г. Учителствал е в с. Кръвеник, Севлиевско, в Месемврия, в с. Веселец, Кубратско, в с.Ив.Шишманово, Исперихско, в училище “Хр.Ботев” Тутракан.

АНДРЕЙ Н. ДЖУРКОВ – 1933 г. Козлодуй, Има специалности физкултура, български език и литература. В ОУ”Хр.Ботев” Тутракан е бил от 1956 г. до 1958 г. След това става директор на основно училище “Л.Каравелов”. Учителствал е и в училище “Ст.Караджа”, и в “Й.Йовков”, и в турското училище. Първите му 7 учителски години са в Тутракан. След това заминава в родния си Козлодуй, обл. Монтана, жк-3, бл.16А, вх. А, ап. 7.

БЕРТА БОГДАНОВА ЦВЕТАНОВА – 20.07.1932 г. гр.Сухиндол. Завършила е учителския институт – Шумен през 1952 г. специалности български език и литература френски език, руски език, история, география, и рисуване. Започва работа в с. Горско Сливово, Ловешко през януари 1953 г. и през ноември същата година излиза по майчинство. През 1954/55 г. е учителка в Народно ОУ”Хр.Ботев” Тутракан. От 1955 г. до 1957 г. работи в Пионерския дом в Тутракан. От 1957 г. до 1962 г. отново е в училище “Хр.Ботев”, а от 1962 г. постъпва в НП “Ст.Караджа”, което през 1977 г. се слива с ЕСПУ “Й.Йовков”. В Тутракан живее в бл. “Нарцис”.

АТАНАС ДАМЯНОВ МУТАФОВ – Тутракан, бл.”Космос 1”, вх. А. В училище “Хр.Ботев” е бил само от 1.09.1957 г. до 31.12.1957 г. Починал е.

ЕЛЕНА КОНСТАНТИНОВА БЪЧВАРОВА. 15.01.1913 г. Тутракан. Начална учителка е била в училище “Хр.Ботев” от 1952 г. до ххххх г. Преди това е била учителка в с.Косуй (Пожарево). В Тутракан е живяла на ул. “Сабахатин Али” 3. Починала е.

МИЛУШКА МИЛЕНКОВА АНТОВА – 1.03.1933 г. с. Репляна, Белоградчишко. Била е учителка по математика в ОУ”Хр.Ботев” Тутракан от 1953 г. до ххххх г. След омъжването си приема фамилията Киволова. Установява се в с. Байкал, Плевенско (на Дунава).

Изказваме благодарност на г-н Пейков за подбраната и систематизирана информация!

Евроклуб "Евроклио-мечта"

 

Ако имате забележки и препоръки: kabinet_it@abv.bg , hrbotev_tutrakan@abv.bg

Дата на последната актуализация: 08.02.2012 г.

Техническа обработка  Клуб Web дизайн при СОУ "Христо Ботев", гр. Тутракан