Виртуален музей СОУ "Христо Ботев", гр. Тутракан - извор на родолюбие и традиции, финансиран от фондация  "Лале"

Училището празнува
Конкурси състезания фестивали

 

Работа по проекти

                                                                                                                           

Ние сме училище с традиции, но сме отворени за предизвикателствата на новото време. Училището е пионер в самоорганизиращата и обучаващата дейност по проекти, което е  приоритет в подготовката на младите хора.

Природата на ЗМ Калимок Бръшлен класна стая за ученици и родители

Зелено училище в нашия двор

Благоустрояване и озеленяване  двора  на училище Христо Ботев 

Нашият европейски дом

Училищно радио "Fresh Teens"

Европейски вестник "Нов ренесансов дух в училището с тредиции"

Училище с традиции, с нов ренесансов дух и нова Европейска визия - Щур експеримент 2003

"Стилът в бизнеса - нова визия за успех"

Виртуален музей СОУ "Христо Ботев" - извор на родолюбие и традиции

Извън класни и училищни дейности - 2007/2008 учебна година

 

 

Природата на ЗМ Калимок Бръшлен класна стая за ученици и родители

През месец април 2005 г.  стартира проект, защитен от г-жа В. Стойкова и г-жа М. Пенева, класни ръководители на четвъртите класове при СОУ Христо Ботев- гр. Тутракан. Той е финансиран в рамките на Програма за малки безвъзмездни помощи, която е подкомпонент на проект Възстановяване на влажни зони и намаляване на замърсяването, подкрепен от Глобалния Екологичен Фонд (ГЕФ).

Целта на проекта е чрез разработване на извънурочна методична единица да се разшири природозащитното обучение в училище, за да се усвоят знания за биоразнообразието във влажните зони като се изследва ЗМ Калимок Бръшлен и да се изградят трайни нагласи и интереси у подрастващите за общуване с природата.

 

За тази цел  през месец април  бяха събрани и проучени материали за защитената местност. Посети се през месец май мултимедийна презентация. Подготови се и  се осъществи еднодневна експедиция с обучителен характер с ученици, родители и учители през септември в ЗМ Калимок Бръшлен. Всички се запознаха с биоразнообразието на месността и нейната история. Предстои издаване на книжка със събраните материали от учениците.

Продължителността на проекта е 9 месеца, през които ще се осъществяват и други дейности.

Последен тур от изпълнението на проекта е  официално издаване на книжка с материали за защитената местност, изготвена от учениците от Vа и Vб клас през 2005/2006 учебна година с ръководители Виолета Стойкова и Милена Пенева:

Горе

Зелено училище в нашия двор

През месец април 2002 г.  стартира проект, защитен от г-жа Л. Йорданова и г-жа Р. Статева, класни ръководители на 2а и 2б клас при СОУ Христо Ботев- гр. Тутракан. Той е финансиран по програмата "Младежки дейности" на Община Тутракан.

Целта на проекта е:

 • Създаване на зелени кътове за отдих в часовете на открито;

 • Опазване на растителния и животински свят около нас;

 • Подобряване на здравословното ни състояние.

Преди:       

Идеен проект на Ралица Чобанова и Елена Тодорова:                    

За тази цел  през месец май и юни, 2002 г.  се създадоха идеи и  се събраха материали за "Зелено училище в нашия двор". Участници в изпълнението на проекта бяха учениците от 2а и 2б клас, родители, учители, ръководството и персонала на  училището. Всички участваха, за да може нашият училищен двор да стане образец на съвместно хармонично съжителство човек-животни-растения и за повече часове на открито с подобряване на учебно-възпитателния процес.

Снимки от откриването:

Горе

Благоустрояване и озеленяване  двора  на училище Христо Ботев 

С този проект Училищното настоятелство кандидатства пред Клуб Отворено общество Русе и бе осъществен с финансовото съдействие на Американската агенция за международно развитие по програма Демократична мрежа, която в България се управлява от Института за устойчиви общности.

Времетраене на проекта: 01.02.2002 г. 31.05.2002 г.

С кандидатстването по този проект сме насочили вниманието си към проблемите на децата от училище Христо Ботев, гр.Тутракан.

Поради липса на финанси от много  години поддръжката на училищния двор е занемарена.

В неговите рамки се намира градският битак, който е основен замърсител на района. Липсата на ограда между битака и двора на училището, дава възможност на хората, живеещи в близост до него и отглеждащи животни, да ползват училищния двор за пасище.

      Замърсяването му с отпадъци от битов и животински характер, води до реална опасност за здравето на децата.

Проектът ще постави началото на благоустрояването на училищния двор.

Целта на проекта е подобряване на средата, в която децата  учат и играят в училищния двор; отстраняване на причините за замърсяване на училището; подобряване  естетиката на училищния двор .

      Задачи:

 • Отделяне на битака от двора на училището;

 • Озеленяване на двора;

 • Възстановяване на чешмата, пейките, перголите и осветлението в училищния двор;

 • Поставяне на къщички и хранилки за птици.

Проектът цели да обедини усилията на родители, учители, ученици и общественост за подобряване на средата, в която учениците учат, спортуват и почиват;

 Партньори на проекта са организации, които работят по екологични проблеми в рамките на общината;

  Благоустрояването на училищния двор ще допринесе за опазване, подобряване и естетизация на квартала, в който се намира училището. Ще създаде по-добри условия за работа и почивка на учащите се, учителите и помощния персонал.

 Чрез реализацията на проекта учениците се приучват към преодоляване на   екологични проблеми, създаване на здравословна околна среда и опазването и.

Горе

Нашият европейски дом

Начало на проекта: месец септември 2002 година.

Времетраене: три години

Тематични области, на които отговаря Европейският образователен проект: културно наследство, култура, художествено творчество, история, литература, медии, Европейско гражданство, регионална идентичност, изкуства и занаяти, фолклор и традиции, музика, туризъм, технологии и иновации, Европа, околна среда и екология, взаимодействие училище фирми и предприятия.

Цели:

 •  Да развие отношение към природата и заобикалящата среда и да ни интегрира в общия европейски дом;

 •  Запознаване на учителите с различни образователни системи и методи на преподаване;  

 • Да обогати познанията ни за околната среда;

 • Да проучи флората и фауната на влажните зони по крайбрежието на реките в трите страни партньори по проекта;

 • Създаване на трайни приятелства, решаване на общи проблеми, нови управленски подходи и техники в училище;

 • Да обогатим познанията в различни култури (обмен и толерантност при различието им) и етнически групи в Европа;

 • Проекта визира създаване на условия в който младите могат да черпят опит и познания и компетенции и да се включат активно в социалния живот.

Има изградени два кръжока с различна възраст, пол и  етнос.

Мобилност:

 • България Италия - трима учители и трима ученици 28.03. 3.04.2003

 • Италия България - трима учители и трима ученици 23.05. 29.05.2003

Непосредственият контакт улесни изключително много работата по проекта (контакт, обмен, сърдечни приятелски взаимоотношения).

Проектът създаде мотивация за изучаване на чужд език и обучение.

По проекта работиха: 14 момчета и 16 момичета

Ползвани езици: френски език, английски език, български език, италиански език и невербална комуникация.

Повишаване на знанията: екология, култура, европейски съюз.

Включване на деца със специални нужди: преобладаващ процент роми, турци.

Въздействието на проекта върху училището: Първи европейски проект в град Тутракан, област Силистра. Издига авторитета и престижа на училището.

Брой учители, включени в проекта 7.

Снимки от изпълнението на проекта:

Първо пътуване зад граница - самолет София-Рити:

Урок на открито в Национален парк "Полино", Южна  Италия:

Творческа среща между двата екипа България - Италия:

Посрещане на италианските ни приятели със здравец, хляб и сол по стар български обичай:

Задълбочена работа с кръжока по "Екология на влажни зони":

Раздялата с приятели винаги е свързана със сълзи и обещания за нови срещи:

Грамоти:

[photogallery/photo22889/real.htm]

Горе

Училище с традиции, с нов ренесансов дух и нова Европейска визия - Щур експеримент 2003

 

Ученици от 9а, 10а, и 11а класове от специалност "Технология на облеклото" и "Организатор на среден и дребен бизнес", вземат участие в проекта по програма "Младежки дейности 3" - самоорганизиране на младите хора.

ОСНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА:

 •  Ученическият ентусиазъм към културните себеизяви е вече практика при специалността "Технология на облеклото";

 • Подготовката им като моделиери, организатори и технолози изисква и организиране на модни дефилета, изложби, базари на произведени от тях изделия. Подготовка на бизнес-планове, мениджмънт и маркетинг ще бъде принос на учениците от специалността "Организатор на среден и дребен бизнес";

 • Необходимостта, която поражда реализирането на проекта е набирането на допълнителни финансови средства;

 • В спектакъла ще се представят изделия, изработени от ученици от специалност "Технология на облеклото";

 • Закупувана на най-необходимите подръчни материали и пособия за пълноценни практически занимания;

 • Дооборудване на кабинета е една шевна машина, която да извършва повече операции;

 • Шевната машина да бъде преносима и ще се използва при теоретична работа и в кабинета по теория.

  

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

 • Реализира се модно ревю в нов вариант "Щур експеримет 2003";

 • Професионалната подготовка на младите хора е ключов момент в преструктурирането на икономиката  в Община Тутракан. Задържането им във общината ще даде нова визия на икономиката след 10 години;

 • Новите професии и новите идеи са нови стъпки на младия гражданин за реализация и перспективно използване на материалите и човешките ресурси в Община Тутракан;

 • Да е добър в професията, предприемчив и нестандартен в гражданските себеизяви с  нов европейски заряд и начало на Тутракански ренесанс в следващите години;

 • Целта е приобщаването на децата от ромски и други етноси. Резултати вече има;

 • Родители, ученици и учители - всички в екип с цел реализация на ученическия проект.

 

ЕКИП НА ПРОЕКТА:

1. Виляна Бъчварова - координатор;

2. Валя Атанасова - преподавател по музика;

3. Геновева Стоянова - преподавател по БЕЛ;

4. Димитрина Рашева - преподавател по история и философия;

5. Мариана Костадинова - ученичка от 11а, отговорник на екип "Ренасанс".

ЕКИП "РЕНЕСАНС":

1. Красимира Трифонова - 9а клас;

2. Мирослав Стефанов - 9а клас;

3. Пламена Козарева - 10а клас;

4. Милена Желязкова - 10а клас;

5. Венета Димитрова - 10а клас;

6. Илияна Пенчева - 10б клас;

7. Мария Георгиева - 10б клас;

8. Искра Маджарова - 10б клас;

9. Станислава Стоянова - 10б клас;

10. Ани Милчева - 11а клас;

11. Геновева Петрова - 11а клас;

12. Геновева Балканджиева - 11а клас;

13. Емил Пенчев - 11а клас;

14. Радослава Стоянова - 11а клас;

15. Стела Белчева - 11а клас.

КОНСУЛТАНТИ ПО ПРОЕКТА:

1. Ивелина Минчева - преподавател по теория;

2. Милена Иванова - преподавател по маркетинг и мениджмнт.

НАШИЯТ ДЕВИЗ: ЗЛАТНАТА ИГЛА Е В НАШАТА РЪКА!

Горе

Виртуален музей СОУ Христо Ботев извор на родолюбие и традиции

 

С този проект Училищното настоятелство кандидатства пред Фондация Лале

 Цел на проекта:

 • Опазване, съхраняване и популяризиране историята на училище Христо Ботев, като стожер на просветното дело в Тутракан.

Целеви групи и  директни ползватели:

 •  Проблем: Училище Христо Ботев е създадено през 1910 година. То притежава богата история, която трябва да бъде съхранена и предадена на бъдните поколения, за да знаят и помнят този ценен извор на родолюбие и традиции.

 • Целеви групи: 600 ученици от училище Христо Ботев; 57 учители; родители;

 • Училищно настоятелство; общественост; детски градини; гости на града.

 • Директни ползватели: ученици от училище Христо Ботев; учители; родители; общественост; гости на града.

Конкретни очаквани резултати от реализацията на проекта:  

 • Популяризиране на историята в училище и сред обществеността.

 • Провеждане на часове по история, човек и общество и час на класа в училищния музей.

 • Ефективен и действащ музей, използван от всички целеви групи /деца от ЦДГ, ученици, учители, граждани, гости на града/.

 • Публикуване на виртуалния музей в Интернет.

Снимки от изпълнение на проекта:

По проекта работиха:

1. Тодорка Карастоянова

2. Иванка Арсенова

3. Анна Георгиева

4. Димитрина Рашева

5. Валентина Атанасова

6. Румяна Статева

7. Геновева Стоянова

8. Емилия Николова

9. Надежда Минчева

10. Деспа Иванова

Снимки от откриването:

Горе

Извън класни и училищни дейности - 2007/2008 учебна година

Спечелен е проек за учебнат 2007/2008 година по направление "Извън класни и училищни дейности" - скоро още по темата.

Евроклуб "Евроклио-мечта"

 

Ако имате забележки и препоръки: kabinet_it@abv.bg , hrbotev_tutrakan@abv.bg

Дата на последната актуализация: 08.02.2012 г.

Техническа обработка  Клуб Web дизайн при СОУ "Христо Ботев", гр. Тутракан