Виртуален музей СОУ "Христо Ботев", гр. Тутракан - извор на родолюбие и традиции, финансиран от фондация  "Лале"

Училището празнува
Конкурси състезания фестивали

 

Ден на самоуправлението

Ден на самоуправлението 2008 година

Ден на самоуправлението 2006 година

 

 

Ден на самоуправлението 2008 година

ОТ ДРУГАТА СТРАНА СЪЩО МОЖЕМ
 Това доказаха възпитаниците на СОУ Христо Ботев на 9 май Деня на самоуправлението. Те пряко участваха в обществената и учебната работа, като заеха постовете на директор, пом. директор, педагогически съветник, учители, възпитатели, фелдшер и помощен персонал. В дейността си показаха своите лидерски качества, организаторски умения, умения за работа в екип, инициативност, активност, контрол, самоконтрол и съвестно изпълнение на задълженията.
         Денят на ученическото самоуправление кипеше от енергия. Той бе изпълнен с отговорности, предизвикателства, урочна и извънкласна дейност.  Тази форма на управление даде възможност на децата да обогатят своя социален опит. Възпитаниците ни за пореден път доказаха, че са знаещи, можещи, заредени с новаторски идеи и творчески дух.
        
Трескавата подготовка премина по следния начин:
1.      Сбирка на Ученическия съвет, на която учениците бяха запознати с процедурата за провеждане на самоуправлението. Направени бяха предложения и се изработи модел за провеждане на Деня на самоуправлението.
2.      Заседание на ПС, на което учителската колегия бе запозната с идеята.
3.      Обява в училище, съдържаща условията, необходимите документи и етапите за провеждане на конкурс за директор, помощник директор, педагогически съветник, както и права и задължения на учениците, участващи в провеждането на Деня на самоуправлението.
4.      Подаване на документи /молба, автобиография, мотивационно писмо, справка от класния ръководител, че кандидатът отговаря на условията, програма за дейността на всеки кандидат/.
5.      Всяка паралелка представя списък на учениците учители по различните предмети, които ще преподават в Деня на самоуправлението. Изборът им се извършва по предложение на децата във всеки клас.
6.      Разглеждане на документите и събеседване с кандидатите, желаещи да заемат ръководните постове. Първо преминава събеседването с учениците, желаещи да поемат отговорностите на директора. След обсъждане се прави избор, за да може ученикът директор да присъства на събеседването с другите кандидати и да има възможност да задава въпроси и да подбере своя екип.
7.      На 8.05.2008 бе проведено обучение за учениците, избрани да заемат ръководните постове. Целият работен ден бяха неотлъчно до титулярите и се запознаха с начина на работа.
8.      Представяне на разработените уроци и самоподготовки от учениците учители и последни препоръки и наставления от учителите и възпитателите /8.05.2008г./. Обучение на ученика - учител /главен дежурен/.
9.      Ученикът директор проведе среща с кандидатите за помощен персонал, извърши назначенията, запозна ги с длъжностните им характеристики и ги разпредели по смени.
10. Изготвяне на режим за протичане на Деня на самоуправлението на 9 май 2008 година.
11. Провеждане на Детски празник по проект 130 години свободна България от модул Извънкласни и извънучилищни дейности, включващ:
     - музикална фиеста;
-   рисунка на асфалт;
-   парад на хвърчилата;
-   бягане.
      11. Награждаване на класираните ученици във Великденското общинско математическо състезание, организирано от нашето училище.
      12. Изготвяне анализ на дейността на учениците, изпълняващи ръководни постове.

Любопитни кадри  от деня =>

Педагогически съветник: Иванка Арсенова

 

Анализ за деня на самоуправлението 9 май 2008г 
 Традиция в нашето училище е денят на самоуправлението, където ученици взимат в свои ръце управлението, отговорностите и задачите на своето училище.
СОУ Христо Ботев училище с традиции!
Традиция в нашето училище е денят на самоуправлението, където ученици взимат в свои ръце управлението, отговорностите и задачите на своето училище.
Стол, кабинет, документация, ученици и цяло училище примамлив пост, но и много отговорности и задължения. Участвал съм и представял достойно училището на национални конкурси и олимпиади по История и Български език и Литература, заемал съм и длъжността Педагогически съветник която също не е лесна работа, но за пръв път в живота си заех поста на директор в собственото ми училище, където съм прекарал по-голямата част от живота си, моят втори дом, с който скоро за голямо съжаление ще се разделя.
В този незабравим и запомнящ се за цял  живот,  ден на самоуправлинието, като директор имах много задачи и проблеми за разрешаване. Денят ми като такъв започна с посрещането на учители и ученици в училище, заедно с екипът ми от Помощник директор Ивелин Валентинов Добрев ученик от 12б клас и педагогическите съветници Дечко Красимиров Петров ученик от 12б отговарящ за учениците от 7 до 12 клас и Боряна Георгиева Георгиева ученичка от 5а клас, отговаряща за учениците от 1 до 6 клас. В едно от междучасията проведохме оперативка-служебно съвещание при дневен ред: обсъждене на външното оценяване в ІV и V клас и обсъждане предвидените за деня дейности по проект 130 години Свободна България  и разпределяне на задачите и делигиране на отговорности на екипите. Изготвих заповед за назначаване на Помощник директор, Педагогически съветник, Медицинсто лице, помощен персонал и ученици -  учители за всеки предмет и клас. След това изисках информация за посещаемостта в учебните часове и самоподготовки, разпределих задачите за разрешаване (конкурси, състезания, училищни мероприятия и др.) през деня и още много и различни ангажименти в училище. Имахме среща с представители на общинска администрация, ръководени от зам. кмета по финанси госпожа Румяна Къпинчева.
Краят на работния ми ден, като директор, завърши с много трепетни моменти, проведени мероприятия, проверка и заверяване на материалната книга и предаване на анализите, изготвени от моят екип за извършените от тях дейности през този незабравим и поучаващ за всички участници, ден.
А ето и анализите за дейностите и на моя екип:
Помощник директор
 На 09.05.2008г. в СОУ Христо Ботев град Тутракан се проведе Ден на самоуправленито. Интересното в този ден беше, че ученици управляваха училището ни. Аз имах удоволствието и отговорността да заема поста Помощник директор. Денят ми започна с посрещане на ученицте на входа на училището. След започването на учебните часове съставих заповед, която по-късно директора провери и одобри. След това направих заявка за учебници и учебни помагала за учениците от 1 до 6 клас. Задачата, която следваше да изпълня беше да изготвя грамоти за изявилите се ученици от 1 до 4 клас във Великденската олимпиада по математика. В ранния следобед раздадох грамотите и малко покъсно се наслаждавахме заедно с колегите си от ръководството на празника, организиран послучай 9 Май в училище . Така завърши моят Ден на поста Помощник директор.   
 Изготвил: Ивелин Добрев
 Педагогически съветник
Днес е 9 май 2008г. Ден на самоуправлението в СОУ Христо Ботев гр. Тутракан. На мен се падна честта да изпълнявам длъжността Педагогически съветник. Работното място и обстановката ме заредиха с високи дози адреналин, който ми помогна да се справя с трудностите и взимането на решения.
Денят ми зопочна по следния начин:
Посрещане на учениците от селата.
Извършена бе провека на посещаемостта на учениците /численост по списък и отсъстващи за деня/.
По време на първия час Мариян, ученик от 6а клас, наруши дисциплината в час и бях поканен от г-жа Пенка Велкова в час. Проведохме разговор с ученика, той осъзна грешката си и обеща, че няма да има повече провинения. След това имахме поредица от разговори с ученици, провинили се по някакъв начин. Надявам се, че съм помогнал.
Подготвих документи за екскурзия на учениците от втори клас.
Запознахме се с наредбата за провеждане на Тутраканиада 2008г.
Беше извършено награждаване на талантливи ученици, изявили се във Великденската олимпиада по математика.
Освен ден на самоуправлението днес в нашето училище се проведе детски празник, като заключителен етап на проекта 130 години Свободна България . В тържеството взеха участие ученици от първи до дванадесети клас. Нашият екип изготви грамоти и извърши награждаването.
Денят ми, като лице изпълняващо длъжността Педагогически съветник премина във вълнение и интерес, без нередности и сериозни инциденти.
Изготвил: Дечко Петров
         На този ден бях много радостна, защото имах възможност да заема поста Педагогически съветник. Тогава можех да изслушвам децата, да им помагам и разбрах какво е да си от другата страна. Вече знам, че искам да заемам такава длъжност. Бях щастлива и горда, че ме избраха. Вече знам как мога да помагам на учениците, знам, че трябва отсега нататък да бъда по-внимателна със съучениците си.
Изготвила: Боряна Георгиева
Отчет на дейността на мед. фелдшер за деня на самоуправлението 9май 2008г.
 
Денят мина без особени произшествия. Оказана бе първа долекарска помощ на явилите се ученици.
Направи се проверка на храна и здравни книжки в наличния стол. Не се констарираха нарушения.
Провериха се третите класове за паразити.
Довършиха се медицинските картони на първите класове.
Оформи се плана за състезанието по първа долекарска помощ.
Изготвила: Иванела Младенова Стоянова
Ученик - директор :
(Ивелин Тодоров)
 

 

Ден на самоуправлението 2006 година

Интересна 6 годишна традиция е провеждането на Ден на самоуправлението, в който ученици и учители разменят своите места. Децата приемат това като предизвикателство и показват, че са знаещи, можещи, новатори.

            Предварителната подготовка е свързана с:

Участие в конкурс за Директор. Пом. Директор, Педагогически съветник.

                                                                                                                    

Условия за заемане на длъжностите са:

  • Успех 5.00 6.00;

  • Неизвинени  отсъствия до 5;

  • Отлично комуникативно-речеви умения;

  • Решителност и новаторски дух.         

 

Всеки кандидат подава документи:

  • Молба;

  • Автобиография;

  • Мотивационно писмо.

Провежда се събеседване с кандидатите, желаещи да заемат ръководните постове.

            Всеки клас определя кои ученици ще бъдат учители за деня и ще преподават различните предмети.

            Длъжностите на помощния персонал се заемат също от деца.

            Всички: ръководство  и  учители се превръщат в редовни ученици. Те сами избират своята роля дали да бъдат отличници или непослушни деца.

            А сега да надникнем зад кулисите :

Г-ца Виляна Дълбокова (директор за втора година):

 Г-ца Нурай Зекерие(пом. директор)

Г-н Атанас Владев (пед. съветник) решава  трудните проблеми свързани с дисциплината:

 

Интересно, но не чак толкова лесно се оказва учителската професия:

 

 

            Горе

Евроклуб "Евроклио-мечта"

 

Ако имате забележки и препоръки: kabinet_it@abv.bg , hrbotev_tutrakan@abv.bg

Дата на последната актуализация: 08.02.2012 г.

Техническа обработка  Клуб Web дизайн при СОУ "Христо Ботев", гр. Тутракан